Jdi na obsah Jdi na menu

1997

1. 5. 2015

 

1997

 

Po celou dobu své existence dokazoval náš sbor úzké sepětí s obcí, pro potřeby jejíchž občanů byl založen a jimž vždy sloužil. Potvrdilo se to i v roce 1997, ve kterém došlo k několika událostem, které se zapsaly do historie nejen hasičského sboru.

Na samém začátku roku převzal starosta obce v Praze z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Miloše Zemana, dekret opravňující obec Skrbeň užívat vlastní obecní znak a prapor. V té době bylo rozhodnuto objednat pro hasičský sbor slavnostní prapor a právě nový obecní znak se stal jeho součástí. Na jedné straně praporu je obecní znak s letopočtem založení sboru, na druhé straně heslo „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“ a moravskou orlicí. Poprvé byl tento prapor použit při oslavě Dne hasičstva na počátku května. Zhotovila ho paní Mikulková ze Samotišek u Olomouce.

Hasiči svou činnost v roce 1997 ovšem nezahájili až hodovými oslavami. V sobotu

15. února uspořádali opět hanácké ostatky s průvodem masek po obci. Velmi zdařilá slavnost se konala za velkého zájmu veřejnosti i sdělovacích prostředků. Z okolí se sjelo mnoho diváků, dokonce i dva autobusy důchodců, kteří se tehdy z iniciativy PhDr. Pavla Pospěcha, předsedy Společnosti přátel vesnice a malého města, vzájemně navštěvovali při různých kulturních a společenských akcích. Ostatky se vydařily a přispěly k propagaci Skrbeňe široko daleko, za což hasičům starosta obce na výroční valné hromadě obzvláště poděkoval.

V březnu byla uspořádána také taneční zábava.

V květnu a červnu se konaly soutěže v požárním sportu. Na okrskové soutěži v Břuchotíně 18. května obsadili muži celkově 3. místo, v rámci našeho okrsku 1. místo a postoupili do okresního kola pořádaného 21. června v Bouzově. 14. června soutěžili muži a „dědci“ (nad 40 let) na pohárové soutěži v Dolanech. Sezonu zakončili 11. října v Toveři.

Samozřejmostí byl jarní a podzimní sběr železa.

V tomto roce zakoupil obecní úřad pro sbor od olomouckého podniku MOPOS starší čerpadlo PS 8, které slouží jako záložní.

Na výroční valné hromadě 12. prosince bylo konstatováno, že sbor má 56 činných členů a 8 členů přispívajících, z toho 20 žen. Konalo se 9 členských a 3 výborové schůze. Materiálním referentem po Josefu Baštovi se stal Jaroslav Zlámal.

 

To, co se do historie ze všech událostí roku 1997 zapsalo nejvíce, se odehrálo v červenci. Tehdy postihla Moravu a východní oblasti Čech nebývalá povodeň. Následky byly katastrofální, škody obrovské. Záplavy se nevyhnuly ani Skrbeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh povodně v červenci 1997 ve Skrbeni

 

Úterý 8. července

 

V odpoledních hodinách se začala vzdouvat hladina v melioračních příkopech severně od obce, tedy směrem od Horky nad Moravou. Kolem 24. hodiny byla však hladina v příkopu na severním okraji zastavěného území obce (konec ulice Dvorská) asi 30 cm pod hranou příkopu a nebylo pozorováno rozlití vody mimo koryto příkopu v bezprostředním okolí obce.

Tentýž den hasiči po krátké poradě, mas které bylo mimo jiné ověřeno, kdo by mohl být uvolněn v případě potřeby ze zaměstnání, vyjeli do Hynkova, který byl již zaplaven. Automobil sboru, PRAGA V 3 S se svou vysokou brodivostí, mohl být užitečný při evakuaci obyvatel a stěhování věcí. Ti občané, kteří ještě v Hynkově zůstali, však evakuaci odmítli. Na druhý den je však, po dalším zvýšení vodní hladiny, evakuovala armáda.

 

Středa 9. července

 

Mezi čtvrtou a pátou hodinou bylo hlášeno vylití vody v místech popsaných v předchozím odstavci, to je konec ulice Dvorská a nižší část ulice Podvrbí. Zaplavena byla také část silnice spojující Skrbeň s Horkou nad Moravou, takže byla průjezdná pouze pro větší nákladní automobily.

V průběhu dopoledne voda zaplavila ulici Hynkovskou a Zahradní včetně zahrad a dvorů v ulici V Oleškách.

Obytné místnosti byly zaplaveny v pěti domech v ulici Dvorská a Podvrbí,a to do výše kolem 25 cm nad podlahou. V ostatních případech byly zasaženy sklepy, komory, prádelny, chlévy, dílny, garáže apod.

Voda přišla zřejmě dvěma směry, nejen od Horky, ale i od Příkaz a Hynkova přes pole od potoka Cholinka.

Dosažená výška hladiny byla později vyznačena na objektu čerpací stanice veřejné kanalizace na pozemku p.č. 565/15 za statkem.

Hasiči od rána ve spolupráci s obecním úřadem upozorňovali lidi na blížící se vodu. V zaplavených domech pomáhali vynášet věci do vyšších míst, z domu č.p. 103, Dvorská 7, odstěhovali nábytek do sálu v obecním hostinci.

Po poledni odjeli někteří hasiči nákladním automobilem Avia velitele sboru br. Svačinky do Příkaz nabídnout svou pomoc. Bylo jí s díky využito při odvozu lidí evakuovaných z Hynkova do náhradního ubytování v jedné z olomouckých škol.

Po návratu domů ještě vyprostili traktorovou vlečku se siláží, která zůstala na zaplavené silnici mezi Horkou a Skrbení. Určena byla pro dobytek z Chomoutova převezený v noci na Hradisko.

Večer odjeli hasiči do Horky, kde však nezasahovali a vrátili se zpět.

 

Čtvrtek 10. července

 

O drána tohoto dne začala hladina velmi pozvolna opadávat. Jediným místem, kterým voda z jezera pokrývajícího území mezi Skrbení a hrází na okraji lesa (hráz od horeckého hřbitova k Hynkovu mohla odtékat, byl mostek u horeckého hřbitova. Jeho profil ovlivnil pomalý odtok z uvedeného území.

 

Sobota 12. července

 

Od tohoto dne byla silnice do Horky průjezdná.

 

V obci i po opadnutí hladiny zůstalo několik bezodtokových jezer, která se nedařilo odčerpat a bylo nutno počkat až na pokles hladiny spodní vody (mezi Oleškami a Hradiskem). Pokusy o odčerpání trvaly opakovaně několik dnů.

Jednotka Skrbeňských hasičů pomáhala rovněž při čerpání vody ze zatopené kotelny vysokoškolských kolejí a ze zahrádek v Olomouci. Podle pokynů obecního úřadu a na žádost mnohých občanů sbor čerpal v obci vodu ze zaplavených studní a prováděl jejich desinfekci.

 

Na pomoc lidem postiženým povodní uspořádala obec sbírku, při které bylo vybráno celkem 51.500, - Kč. Z toho bylo podle rozhodnutí samotných dárců určeno 15.900,- Kč. pro Horku nad Moravou, pro Hynkov 13.500, pro Střeň 20.300 a 1.800 pro občany Skrbeně.

Peníze darovali lidé různého věku a sociálního postavení. Věnované částky byly v rozpětí od 50 do 4.000 Kč. TJ Sokol věnovala 10.000 Kč.