Jdi na obsah Jdi na menu

1988

22. 4. 2015

1 9 8 8

Rok 1988 je rokem VII sjezdu SPO ČSSR, tento se sešel v měsíci červnu, aby vytýčil úkoly pro

požárnické organizace vyplývající ze současné politicko – ekonomické situace v naší společnosti.

Stále platí heslo „ každý preventistou na svém pracovišti“ v místě bydliště i v okolí nejen našeho člena, ale každého spoluobčana. Důraz se klade na prevenci- předcházení požárům- výchovou občanů a mládeže, aby se předešlo tragediím, jejichž krutá daň je často na životech obyvatel

domů tou nalítostnou, ale bohužel pravdivou skutečností. Prevence jest věcí nás všech.

 

STAV ČLENSTVA: Náš sbor čítá 64 členů, z toho máme činných 18 žen. Letos ukončilo

členství v SPO u nás ve Skrbeni 14 členů. Příčinou odchodu členů je odstěhování z naší vesnice,

případně dlouhodobý trvalý nezájem o spolkovou činnost v našem sboru. Do našich řad naopak

vstoupilo 9 nových členů. Vojenskou základní službu vykonává 8 našich členů.

 

ÚMRTÍ: V měsíci březnu – 16.3 – umírá náš člen br. Alois Sedlák. Zesnulý přicházel mezi nás

a často vypomohl při občerstvení na plesích, zábavách a karnevalech, jak mu to čas v jeho

zaměstnání na Státním statku ve Skrbeni dovolil. Důstojným způsobem jsme se s br. Sedlákem

rozloučili při pohřbu z domu do kostela – na hřbitov, kde je v rodném hrobě uložen k věčnému

spánku. U zbrojnice odtroubením signálu našimi trubači br. Petrem a Josefem Fialovými,

posledním symbolickým nastartováním PS- 12 strojníkem Jiřím Králem a Milanem Zatloukalem

a 3x pozdvižením rakve vzdává požární sbor poslední poctu zesnulému. V čestné stráži

br. Rostislav Svačinka, Ivo Najdekr, Jiří Bodlák, Jan Heneman, Lubomír Dopita a V. Navrátil

provázejí poslední ostatky po celý pohřební průvod. Dobře zorganizovaná účast na pohřbu -

br. Vladimírem Bodlákem – členů našeho sboru i požárníků okrsku, dodává pohřbu opravdu

důstojný charakter. U hrobu se naposledy loučí smutečním projevem br. Ondřej Fiala.

Píseň „ Moravo Moravo“ pak celý rozlučkový akt na pohřbu končí. Spočiň v pokoji......

 

ČINNOST SCHŮZOVÁ: V letošním roce se konalo 9. členských a 3. výborové schůze

 

ČINNOST CVIČEBNÍ: 18. května jsme se zúčastnili Soutěže požárních družstev v Příkazích.

V rámci okrsku jsme skončili na 4. místě. Není to umístění nijak oslnivé, avšak do soutěže jsme

tentokráte zapojili i členy, kteří ze soutěžního tempa vypadli, a přesto si našli pro nácvik čas

a prostor. I to je třeba brát v úvahu a ocenit obětavost a chuť začít znova! Soutěž nyla organizátory dobře připravena. Koncem května jsme pročistili studnu sloužící kuchyni mateřské školy v

rámci údržby vodních zdrojů. 9. října se konalo okrskové námětové cvičení na Hynkově, jehož

jsme se aktivně zúčastnili.

 

POŽÁR : 10. dubna došlo k požáru skládky za hřbitovem. Rozsah požáru nebyl nijak velký.

Zasahovala naše jednotka, která nebezpečí likvidovala. Zahoření nezpůsobilo žádnou velkou

škodu. Ale opět prověřilo schopnost požárníků rychle na nebezpečí reagovat!

 

BRYGÁDNICKÁ AKTIVITA: V průběhu roku, v rámci směn Národní fronty bylo odpracováno celkem 70 hodin- závazek zněl 60 hodin. Požárníci se svou prací podíleli na opravě obrubníku před prodejnou Jednota, dláždění chodníku a budování osvětlení v ulici Dvorská, při sběru železného

šrotu, jehož výtěžek byl věnován na vybavení Domu služeb, údržba prostranství u zastávky ČSD

a další. Kromě toho jsme provedli na jaře a na podzim po vesnici sběr železa samostatně, což

představuje objem 11,500 kg. Suroviny. Ve žňovém období 11 členů vypomohlo při sběru slámy v n. p. Sempra, kde bylo pomoci zemědělství odpracováno celkem 70 hodin.

 

 

 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA. Při údržbě požární techniky byl závazek, odpracovat 40 hodin.

Tato částka byla bezpochyby splněna, ba řada prací na technice vyžaduje řadu přesčasových hodin,

které ani přesně evidovat nelze. Na tomto místě děkujeme našim bratrům Jiřímu Královi,Jiřímu

Bodlákovi, Jaroslavu Jurečkovi, Rostislavu Svačinkovi, Ladislavu Kolouškovi, kteří svými odbornými pracemi k údržbě techniky obětavě přispěli. Problémy jsou s pojízdností požárního

vozidla, jehož stav v podstatě odpovídá užitné hodnotě úměrné jeho stáří. Nedostatek náhradních dílů a malá pravděpodobnost přidělení nového vozidla poněkud ztěžuje mobilnost našeho jinak

provozuschopného technického vybavení. Růžová situace není ani ve stejnokrojovém vybavení-

v pracovních oděvech. Těchto je skutečně chronický nedostatek a šance nového doplnění

pracovními oděvy je záležitostí dlouhodobou. Steré oděvy byly okresem vyřazeny, nové doposud

přiděleny nebyly...

 

SPOLEČENSKÉ AKCE: Na společenské akce byl tento rok opravdu úrodný. Již tradičním se

stal maškarní ples, uspořádaný 13. února na sále OB ve Skrbeni. Setkal se s velkým ohlasem

mezi našimi spoluobčany. Čistý zisk z této akce činil 4.920 Kč. K občerstvení se podávala

domácí tlačenka, sudové víno a tak o příjemnou atmosféru a pohostinnost bylo na merendě postaráno. 7. května jsme uspořádali hodovou zábavu s hudbou Juno v době od 18.do 24.hod

26. listopadu jsme se stejnou hudbou uspořádali Kateřinskou zábavu. Oba podniky přinesly příjemné pobavení návštěvníkům, i když finančně neznamenaly výrazný hospodářský efekt

pro nás jako organizátory akcí (čistý příjem z obou akcí činil600 Kč.). Velmi poutavou

akcí byla beseda s potápěčem a speleologem ing. Benýškem, členem skupiny speleologů

Hranický kras, účastníkem několika výzkumných expedic do zahraničí. Tématem jeho

přednášky byla expedice do východní Afriky. Svou přednášku doplňoval diapozitivy z cest

velmi poutavým způsobem. Beseda proběhla na sále OB ve Skrbeni.

 

ZÁJEZD: Pro naše členy a jejich děti vypravil náš sbor zájezd do Opočna a do ZOO Safari ve

Dvoře Králové autokarem dne 17. září. Zájezd se opravdu vydařil a líbil jak dospělým, tak i

malým účastníkům, kteří si odnesli z cesty mnoho dojmů a zážitků.

Další pěknou akcí, na které jsme měli organizační podíl, byl turnaj v minikopané 9. května na

sokolském hřišti ve Skrbeni. Účastníky byli mladí požárníci ze Skrbeně, Horky a Příkaz.

Příspěvek na ceny poskytl Dohlížecí výbor Jednota. S mladými požárníky jsme dále pak byli

na soutěži ve hře Plamen v Těšeticích, jmenovitě vedoucí br. Jiří Bodlák. Ten také s mládeží

podnikl návštěvu plaveckého stadionu, což se samozřejmě dětem velmi líbilo.

 

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ: Náš jednatel František Koloušek se ve zdraví dožívá kulatého výročí 50.

let. U této příležitosti ho naší členové navštívili a popřáli jménem našeho sboru hodně

zdraví a dlouhá léta a elánu do další požárnické činnosti.

Dalším jubilantem- jubilantkou je Terezie Baštová, která oslavila taktéž 50 let. Naši členové

Bodlák V. - Nováková A.- Spurný T. A Koloušek F. Gratulovali naší oslavenkyni jménem nás

všech. 80. let se dožívá br. Jaroslav Grézl. Také jeho navštívila delegace hasičů u něho doma

a popřála jubilantovi do dalších let pevné zdraví a brzký návrat do našich řad – na schůze

podniky atd. (br. Grézl byl dlouhodobě nemocen).

 

RŮZNÉ: Pro uspořádání oslav 90. let trvání sboru byl zvolen přípravný výbor ve složení

Vladimír Bodlák, František Koloušek, Jiří Bodlák, Tomáš Spurný a dr. Petr Fiala. Tito jsou

pověřeni organizací akcí na oslavách, sběr a zpracování materiálů apodobně.

11 listopadu proběhlo školení preventistů z OVSPo v Olomouci Hodolanech. Tohoto školení se zúčastnil za náš sbor František Koloušek. Novými členy od tohoto volení jsou br. Jan Heneman

br. Josef Fiala ml.

 

 

 

VČS: Výroční členská schůze se sešla 16. prosince v Domě služeb v 18.hod. Večer, za početné

účasti našich členů a mládeže. Úvod obstarala mládež kulturní vložkou. Velmi dobrou zprávu

přednesl starosta sboru br. Tomáš Spurný. Dovoluji si ocitovat závěr z jeho zprávy na VČS:

Řekl „V naší práci se často projevuje nárazovost a nesystematičnost. Problémy však provázejí

každou práci. Za 90 let existence Skrbeňského požárního sboru jich museli naši předchůdci řešit spoustu, přesto však před nimi necouvli. I my musíme hledat způsoby, jak za dané situace úspěšně

naplňovat poslání naší organizace.“ Zpráva se velmi líbila, byla hodnotící, obsažná, pochvalná

ale i kritická. Svědčí o odhodlání při naplňování hesla vzájemně si pomáhat a s problémy,

které vznikají, se hledět čestně vypořádat. Velitelskou zprávu přednesl br. Jiří Bodlák.

Revizní zprávu podal valné hromadě br. Vladimír Bodlák, který vyjádřil poděkování a uznání

za odpovědné vedení našeho hospodaření br. J. Fialovi.

 

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA:

Příjem celkem.........................................31,462,16 Kčs

Vydání.....................................................14,827,20 Kčs

Celkový zůstatek.....................................16,635,06 Kčs

 

Účastníky VČS byli za MNV tajemník s. Jan Koleňák

za Obč. Výbor ing. Miloslav Dvořák

za Sokol Skrbeň Věra Nepustilová

za Osvětovou besedu Miroslav Nepustil

za Svaz žen Zdeňka Hejzlarová

za Myslivecké sdružení Zdeněk Skřipský

Okolní požární sbory: Hynkov, Horka, Příkazy, Chomoutov,

Schůzi zhodnotil okrskový velitel Karel Fišara

Schůze přinesla řadu zajímavých podnětů v diskusní části. Hovořilo se na téma o oslavách 90

let trvání sboru. Vznikla zde myšlenka pozvat krojovanou slováckou kapelu Stříbrňanka, k

poslechu i tanci na zábavě v den oslav . Podrobný program oslav bude námětem pracovních

schůzí přípravného výboru i schůzí členských. Schůze proběhla v srdečném a přátelském duchu.

 

ZÁVĚR:

Rok 1988, který tímto zápisem uzavíráme, již náleží minulosti. Byl bohatý na činnost, na nápady,

, některé z nich se podařilo realizovat. O tom svědčí zápis zde v Pamětní knize. Jiné jsme

odložili, avšak ještě se k tomu budeme po čase vracet. Sbor nimi žije a chce se dobře připravit na

oslavy v tom roce příštím – jubilejním roku 1989. A proto zdar všem, co budeme společně

podnikat.

 

 

 

 

 

Zaznamenal RNDr. Petr Fiala

Charváty45

okr. Olomouc