Jdi na obsah Jdi na menu

1987

21. 4. 2015

1 9 8 7

ÚVOD: Rok 1987 se trvale zapsal do života požární ochrany ve Skrbeni výraznými změnami v obsazení funkcí výboru SPO. Dle materiálů a pokynů vydaných naším

nadřízeným orgánem – OVSPO v Olomouci – se letos uskutečnily volby nového výboru

v základních organizacích pro léta 1987- 89. V našem sboru byla podána kandidátka

nového výboru v silně omlazeném složení. Byla to velká důvěra starších členů, dříve

ve funkcích, kteří předali vůdčí štafetu členům mladým věkově kolem 30- ti let

a dali jim takto důvěru k vedení spolkového života sboru!

 

SLOŽENÍ NOVÉHO VÝBORU je od VČS následující:

Předseda..........................................Tomáš Spurný

Místopředseda..... ......................ing. Ondřej Fiala.

Jednatel............................................František Koloušek

Velitel...............................................Jiří Bodlák

Hospodář..........................................Josef Fiala

Referent politickovýchovné práce...Milan Zatloukal

Referent prevence............................Gabriel Andrýsek

Referent organizační........................Lubomír Dopita

Referent materiálně technický........Ladislav Koloušek

Referentka mládeže.........................Miloslava Jurečková

Referentka žen.................................Anna Nováková

Strojník............................................Jiří Král, Jaroslav Jureček

Revizoři..........František Rašovský, Vladimír Bodlák, Zdeněk Přidal

Kronikář.................................Rndr. Petr Fiala

Členové výboru................................Štefan Briško, Václav Bodlák

Výroční schůze převahou hlasů zvolila vždy jednotlivě každou funkci veřejným hlasováním.

Její průběh a program byl velmi dobře připraven, stejně jako diskuse, jež se vztahovala

k roční činnosti hodnocení práce odstupujícího výboru našeho sboru. Poděkovali jsme

společně„starému výboru“ a „novému výboru jsme všichni pogratulovali“, neboť mládí

nová krev, nám dává naději prosazovat za pomoci starších členů nové metody a formy

práce našeho sboru v dalším období. A tak nový výbor povzbuďme, ať to naši chlapci

dobře vedete a ať to klape ! Zdar vaší práci v nových funkcích. Držme jim palce!

 

SPOLEČENSKO KULTURNÍ ČINNOST:

V měsíci lednu ( 9.1.) se konala ve vinárně v Příkazích výroční okrsková schůze. Na ni

jsme také byli pozváni. Z našeho sboru se jí zúčastnili členové se svými manželkami

(20 osob). Akce byla velmi zdařilá a zanechala přátelskou atmosféru při zábavě po schůzi, mnoho dojmů a zážitků. Bylo zde poskytnuto občerstvení s příspěvkem z každého

zúčastněného sboru.

Původně jsme zamýšleli uspořádat ostatkovou veselici s průvodem masek po vesnici.

Z organizačních důvodů jsme nakonec uspořádali maškarní ples a od průvodu se

muselo upustit! Jistě je zajímavý finanční efekt , který merenda přinesla: Příjem činil

10.480 Kčs., vydání pak 6. 285 Kčs. Čistý zisk4. 195 Kčs byl opravdu povzbudivým

momentem ve finančním hospodaření na začátku roku 1987. Opravdu aktivními

organizátory maškarády na sále byli členové: Jiří a Vladimír Bodlák, Ondřej Fiala, Josef

Fiala, Štefan Briško, František a Ladislav Koloušek, Václav Bodlák, Zdeněk Přidal

Anna Nováková. Tančení besedy zpestřilo plesový program a opět oživilo tradici

kolektivního společenského tance.

 

ZÁJEZD: Po několika letech jsme opět uspořádali zájezd pro naše členy a jejich

rodinné příslušníky. Třídenní putování autobusem 9., 10. a 11. července po západním Slovensku s výjezdem do Maďarska (Budapest) bylo opravdu pěkným oceněním práce

požárníků za uplynulá léta. Zájezd se vydařil po všech stránkách – pěkné počasí, dobrá

organizace zájezdu, průvodce atd. - dík patří všem organizátorům této pěkné akce!

 

CVIČEBNÍ ČINNOST: Do soutěže požárních družstev byli zapojeni muži a dorostenci. Obvodní kolo soutěže požárních družstev proběhlo v květnu na sokolském

hřišti v Blatci. V silné konkurenci nebylo sice dosaženo čelního umístění, avšak rozhodně

naše družstvo neselhalo. Obstáli jsme, byť naše vystoupení lze hodnotit pouze jako

účastnické. Snad tradiční je už soutěž požárníků v Ratajích –„ o zlatou proudnici“.

I tam jsme startovali a dosáhli uspokojivých výsledků v celkové soutěži. Dvakrát jsme

zasahovali v námětových cvičeních – 31.5. v 10.00 ve Skrbeni a 29.09. na Hynkově.

Obě cvičení prověřila dobrou součinnost sborů a splnila svůj účel.

 

ŠKOLENÍ členstva, funkcionářů a vedoucích mládeže se věnuje v našem sboru trvalá

pozornost. Byla uspořádána školení pro referentky žen, jehož se zúčastnila sestra Anna Nováková. Ve dnech 20. a 21. listopadu se konalo školení vedoucích mládeže, toho se

zúčastnil br. Jiří Bodlák. Ten také u této příležitosti obdržel vyznamenání medailí za příkladnou práci, za obětavou činnost na úseku práce s mládeží a rozvoj spolkového

života. Dále se pravidelně naši funkcionáři školí na aktivech pořádaných OV SPO v

Olomouci.

 

RŮZNÉ: Z funkce velitele na vlastní žádost odchází br, Vladimír Bodlák. 30 let

nepřetržitě vykonával tuto vedoucí funkci v základní organizaci SPO Skrbeň a především

a ohledem na práci s mládeží a nácviku do soutěží požárních družstev dosahoval náš

sbor pod jeho velením dobrých výsledků. Je třeba za to jemu poděkovat. Zůstává i nadále

členem výboru v roli revizora a bude jistě platným členem pro náš sbor v dalším období.

Na sklonku své velitelské funkce byl mu udělen diplom- čestné uznání OV SPO – za

dobrou a obětavou práci Ti bratře veliteli, upřímně děkujeme!

Životního výročí 60-ti let se dožil v únoru br. Josef Fiala- hospodář sboru. Dlouhá léta

vykonává svědomitě funkci pokladníka- hospodáře. U této příležitosti udělil sbor

br. Fialovi věcnou cenu a diplom jako poděkování za vykonanou práci pro náš spolek.

Dlouhá léta a pevné zdraví...

U příležitosti 60 let členství v SPO udělil výbor naší organizace Pamětní list našemu

nejstaršímu členu br. Františku Doleželovi.

MNV v Horce nad Moravou udělil finanční dotaci ve výši 500 Kčs pro potřeby

činnosti v požární ochraně.

V závěru tohoto roku (6.prosince) se schází výroční členská schůze v nově vybudovaném

Domu služeb, kdy za účasti zástupců veřejného života a okolních požárních sborů

hodnotíme naši činnost a zamýšlíme se nad uplynulým rokem. Úvod schůze nám zpříjemnilo vystoupení naší mládeže, jejíž kulturní vložku secvičil br. Jiří Bodlák.

Zprávu o činnosti předkládá br. Vladimír Bodlák. Potěšujícím způsobem hodnotí to, co

bylo tohoto roku vykonáno a naznačuje střídání stráží, ke kterému po VČS dochází.

 

Klidný průběh schůze a důstojní akt voleb nového výboru umocňuje vážnost letošní valné hromady. Hospodářská zpráva přednesená na VČS:

Příjem celkem.......................................17. 461 Kčs

Vydání...................................................10. 696 Kčs

Vklad ve spořitelně............................... 5. 373 Kčs

Na hotovosti.......................................... 1. 321 Kčs

Hodnota jmění činí................................18.950 Kčs

Schůze dále pokračuje diskusí, ve které podávávají zdravice:

za občanský výbor ve Skrbeni …..........................ing. Miloslav Dvořák

za MNV V Horce nad Moravou.................tajemník s. Jan Koleňák

za KSČ ….................................................................. s. Zdeněk Studený

za Sokol Skrbeň.......................................................pan Jan Sedláček

za Osvětovou besedu................................................pan Miroslav Nepustil

Dále z okolních požárních sborů z Příkaz, Horky, Chomoutova, Hynkova, nám přejí

hodně zdaru a žádný požár delegovaní zástupci. Okrskový velitel br. Karel Fišara hodnotí

kladně naše jednání VČS a zdraví nás jménem okresu. Velmi podnětný diskusní příspěvek

přednáší kronikář br. Petr Fiala. Zmiňuje se o připravovaném výročí 90 let trvání sboru

již nyní a předkládá schůzi výpis kroniky o založení sboru. Vyzývá nový mladý výbor k aktivní účasti na spolkovém životě, jehož vzor máme v životě našich zakladatelů.

 

ZÁVĚR: Vstupujeme do nového roku 1988, v němž proběhne jednání VII. Sjezdu

SPO ČSSR, opouštíme rok 1987, který přináší mnoho nového do našeho spolkového života a na nějž budeme určitě vzpomínat! Vzpomínat proto, že dal šanci mladým schopným členům řídit spolek, do do něhož před lety vstupovali jako chlapci a dívky, školáci a žáci, tehdy se teprve životu a praxi učili. Dnes již šanci dostali od těch, kteří je kdysi do sboru přijímali. Tyto změny si nutně vyžádal čas a doba. Nemusíme se bát, že by nastali generační problémy, stačí si přečíst záznamy posledních 10-ti let, které o dorostu v požární ochraně

přesvědčují a dokazují, že ve Skrbeni, ač už zde není ani škola, to s mladými umějí!

Duch spolkového života nabyl novodobé podoby ve Skrbeni. Vám starší členové patří

dík a poradní hlas. Vám mladí náleží elán do práce, naslouchat radám starších členů,

vzájemně si pomáhat a být si stále vědomi hesla- Božímu ku pomoci!

 

 

 

 

 

Sestavil a zapsal: RNDr. Petr Fiala, Charváty 45

okr. Olomouc