Jdi na obsah Jdi na menu

1986

20. 4. 2015

1 9 8 6

 

Tradičním zahájením Nového roku našimi požárníky je vždy společenský ples, který pořádáme

již tradičně v plesové sezóně v naší obci v měsíci únoru. Letos tomu nebylo jinak – 1. února

uspořádala naše požární jednota maškarní ples, na němž mají masky vstup zdarma! Návštěva i nálada plesu byla velmi dobrá, což se samozřejmě projevilo i po stránce finanční. Obětavé manželky našich požárníků připravili chutný bufet, na merendě jsme pak návštěvníky pohostili

domácím gulášem a domácí tlačenkou, o občerstvení bylo tentokráte postaráno po všech

stránkách. Čistý finanční přínos do naší pokladny představoval částku 3.729 Kčs., což byl uspokojivý zisk z naší akce v úvodu roku 1986. Měsíce zimní v našem spolkovém životě jsou

věnovány činnosti školitelství a teorii přípravy o plnění úkolů Výcvikového roku.

OV SPO v Olomouci pořádaný kurs preventistů v Hrubé Vodě v měsíci lednu navštívil

br. Pavel Musálek.

 

V činnosti mládeže se angažovali především manželé Jaroslav a Míla Jurečkovi a br. Jiří Bodlák,

kteří zorganizovali pro naši požárnickou mládež zájezd na 3 dni do Kout nad Desnou. Náš sbor

poskytl na tuto akci dotaci ve výši 500 Kčs. Dětmi byl zájezd přijat velmi kladně a hodnocen

může být jako velmi zdařilý. V měsíci Požární ochrany- 22.3. - uspořádal OV SPO v Olomouci

soutěž mladých požárníků. Program soutěže byl velmi dobře připraven. Promítnuty byly 3 filmy s požárnickou tématikou , dále zajištěno pro děti občerstvení(dotace 350. Kčs ze sboru) – sodovky

a párky. Velmi poutavou exkurzí, kterou naši mladí uskutečnili, byla návštěva Veřejného požárního útvaru v Olomouci, s ukázkou moderní techniky.

 

Ve cvičební činnosti je třeba se zmínit o dobré reprezentaci našeho sboru zásluhou naší mládeže.26 dubna se konala okresní soutěž mladých požárníků ve Třech Dvorech, 4. května jsme se zúčastnili soutěže požárních družstev v Července, podzimního srazu v Drahanovicích- ve hře PLAMEN – jsme měli 3 družstva, která se umístila na předních místech. Lze říci, že máme mládež, která ráda k nám chodí do sboru, máme dobré vedoucí mládeže, kteří dokážou s mládeží pracovat nejen sezóně, nýbrž po celý rok. A za to patří vedoucím – br. Jiřímu Bodlákovi a manželům Jurečkovým – dík za vykonanou práci i mládeži – za vytrvalost a snahu něco se naučit pro praktický život. Poděkování patří i funcionářům výboru našeho sboru, za jejich všestrannou podporu! Ve společenském životě letnich měsíců je třeba poznamenat taneční zábavu 7. června na sále OB ve Skrbeni s hudbou GONG. U této příležitosti jsme připravili pečení ryb na návsi. Akce byla vcelku zdařilá. Bylo to především zásluhou mladých členů. Naši krojovaní členové se zúčastnili oslav 110. výročí

založení sboru v Příkazích, zde proběhlo námětové cvičení v rámci okrsku, obcí se konal průvod

jehož se zúčastnili: Vladimír Bodlák, Ladislav Koloušek, Štefan Briško. K příkazskému požárnímu sboru nás pojí historický fakt jež při založení našeho sboru v roce 1899, kdy příkažští požárníci

byli naším vzorem! Proto jsme rádi pozdravili výročí našich bratří sousední obce!

 

VČS

se sešla 7. prosince. Konstatováno bylo mnohé o činnosti tohoto roku, schůzi řídil předseda sboru Zdeněk Přidal, hlavní zprávu o činnosti přednesl br. Jiří Bodlák.

NOVÝ ČLENOVÉ: Jan Rakus, Jaroslav Jurečka

 

STAV ČLENSTVA: 66 členů, z toho 47 mužů, 19 žen

Zástupci hostů pozdravili naše jednání a popřáli mnoho zdaru v práci.

Za Občanský výbor …...........................Zdeněk Studený

Za MV NF..............................................Kamila Turková

Za Sokol Skrbeň....................................Jan Sedláček

Za ČSŽ …..............................................s. Zatloukalová

Za ČŠŽ...................................................s. Janečková

Za Dohlížecí výbor....................................Vlasta Rašovská

Zástupci sousedních požárních sborů z Hynkova, Chomoutova, Příkaz, Horky nad Moravou.

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA:

Celkový příjem za rok 1986....................23.157 Kčs

Celkové vydání.......................................12.312 Kčs

Zůstatek...................................................10.845 Kčs

Hodnota jmění.........................................18.950 Kčs

Revizní zpráva přednesená Františkem Rašovským svědčila o hospodárném využívání finančních prostředků a o tom, že není závislý pouze na finančním efektu pořádaných akcí, ale především sleduje společensko - kulturní zájem pro své členy i pro naše spoluobčany.

ZÁVĚR: Končím zápis roku 1986. Jaký byl, odpovězte si dle zápisu sami! Můj názor je ten, že přinesl něco, co se nemůže opakovat – už jen proto, že čas nelze zastavit, pořádané akce jsou již historickou minulostí, ze které se máme poučit a naše budoucí generace čerpat! Čerpat z nich jako svou inspiraci z naší minulosti pro svou přítomnost a budoucnost....

 

 

 

 

 

 

Zapsal RNDr. Petr Fiala