Jdi na obsah Jdi na menu

1985

19. 4. 2015

1 9 8 5

Rok 1985 byl rokem spartakiádním a rokem volby nového výboru v ZO SPO. V souvislosti s cvičením jsme byli požádáni o výpomoc při zabezpečování občerstvení cvičencům. Tohoto úkolu se naše jednota celkem dobře zhostila, jmenovitě bratři Gabriel Andrýsek, František Rašovský, Štefan Bryško, Miroslav Vítek, Josef Bašta a další., kteří připravili stánek s prodejem pečených ryb, sodovek a piva přímo na sokolském hřišti, v měsíci červnu Ve Skrbeni.

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ byli odhlasováni a schváleni do funkcí v novém výboru SPO pro léta 85-87 tito členové:

Předseda...........................................................Zdeněk Přidal

Místopředseda...........................................ing. Ondřej Fiala

Preventista........................................................Gabriel Andrýsek

Velitel...............................................................Vladimír Bodlák

Jednatel.............................................................František Koloušek

Hospodář...........................................................Josef Fiala

Politickovýchovný referent...............................Lubomír Dopita

Organizační referent..........................................Rostislav Svačinka

Materiálnětechnický referent.............................Ladislav Koloušek

Referent mládeže...............................................Jiří Bodlák a Miloslava Jurečková

Referentka žen...................................................Anna Nováková

Revizoři......................................Štefan Briško, František Rašovský, Václav Bodlák

Kronikář..................................................RNDr. Petr Fiala

Členové výboru..................................................Tomáš Spurný, Jiří Coufal

STAV ČLENSTVA: Rok 1985 zaznamenal v naší organizaci 71 členů, z toho 47 mužů, 6 žen

a 6 mladých požárníků je v činné vojenské službě. Do sboru v letošním roce vstoupili:

Leoš Procházka, Jiří Coufal, Jaroslav Smitek, Jan Smyčka, Václav Zlámal, Pavel Musálek,

Petr Přidal, Jaroslav Spurný.

Ve hře Plamen máme zapojeno 20 dětí, kteří dle svého věku však ještě nemohou být členy SPO.

Nicméně s nimi pracujeme, neboť o jejich možném členství v budoucnu uvažujeme!

ČINNOST SCHŮZOVÁ se sestává z 4 členských a 4 výborových schůzí. Jedenkrát byla svolána schůze mimořádná. Na členských schůzích se provádí školení členstva o tematech Výcvikového roku. Školení mládeže zabezpečují při nácviku do soutěží naši vedoucí- Jiří Bodlák a Míla Jurečková.

Techniku ošetřují bratři Rostislav Svačinka a Jiří Král.

PREVENCE: Na tomto úseku se dosáhlo významného pokroku. Funkce preventisty byla svěřena br. Gabrielu Andrýskovi, který odpovědně a poctivě preventivní prohlídky v obci připravil zabezpečil. Patří mu za to dík celého výboru našeho sboru. Závažných nedostatků při prohlídkách domů a drobných provozoven shledáno nebylo!

CVIČEBNÍ ČINNOST :

27 dubna byli naši žáci na soutěži hry PLAMEN v Náměšti na Hané.

9 června se dorostenci účastnili soutěže požárního sportu v Náměšti na Hané

15 června se uskutečnila soutěž požárních družstev mužů v Hněvotíně

3 října se konal podzimní sraz hry PLAMEN v Července, kterého se zúčastnilo naše žactvo

O soutěže byl vždy velký zájem z řad cvičenců a přinesl všem dobré a cenné zkušenosti do další práce i přesto, že zde nebylo dosahováno předního umístění. Rozhodně však naše družstva nezklamala! Cvičenci a mládež má plnou podporu celého našeho sboru, o čemž svědčí i ta skutečnost, že z prostředků našich financí byly pro všechny mladé zakoupeny obleky, dorostencům pak barevné tepláky a barety. Dále ve výzbrojně jsme zakoupili 2 požární stejnokroje. Je to určitý finanční vklad, který se nesmí v mládeži ztratit, ale musí býti dobře zúročen odpovědnou prací cvičenců i vedoucích v příštím cvičebním období.

 

 

NÁŠ ZÁVAZEK PRO LETOŠNÍ ROK jsme splnili beze zbytku. To znamená :

údržba zbrojnice.................40 hodin

akce Z …............................60 hodin

zemědělství.........................40 hodin

odevzdávka sena................. 7 centů

sběr železa........................6000 Kg.

Z řad požárníků 2 členové darovali krev.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE :

16 února jsme uspořádali maškarní ples. Čistý výnos činil 3.432 Kčs. Ples měl dobrou společenskou úroveň. Na druhý den v neděli 17 února jsme uspořádali na sále ve Skrbeni pro školní mládež dětský karneval. Akce se zdařila a byla přijata dětmi i rodiči velmi kladně.

JINÉ – V květnu se pro zdravotní překážky vzdává funkce hospodáře bratr Josef Fiala, který byl přijat do nemocničního ošetřování ve fakultní nemocnici v Olomouci. Po dobu nemoci bude tuto funkci vykonávat předseda sboru Zdeněk Přidal.

STANOVENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRU V OBCI:

Bylo dohodnuto mezi požárním sborem,MNV a Občanským výborem, stanovit místa konající

pohotovostní ohlášení požáru VPÚ v Olomouci, případně vyhlášení signálu HOŘÍ v obci.

Jsou to tato pojítka: tajemník MNV , velitel SPO Skrbeň , pan Vladimír Dostál, zastávka ČSD Skrbeň, s. Vojtěch Navrátil, pan Mojmír Mrtýnek. Zde je ohlášení požáru a nebezpečí ohrožení zabezpečeno státními telefony.

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA 1985

Zůstatek z roku 1984 ….............................4.332 Kčs

Příjem za rok 1985....................................13.386 Kčs

Vydání za rok 1985....................................13.172 Kčs

Celkový zůstatek včetně vkladu ve spořitelně činí......4.935 Kčs

Hodnota jmění dle inventáře činí …..........18.950 Kčs

VČS se sešla 20 října 1985. Hlavní náplní bylo stanovení nového výboru ZO SPO Skrbeň pro funkční období dvou následujících let- viz úvod.

Hosté VČS :

za Občanský výbor ….........................Zdeněk Studený

za Dohlížecí výbor............................ ..Pavel Šárník

za MV NF.............................................Kamila Turková

za n.p. Sempra................................ing.Hajdůšek

za SPO Příkazy.....................................František Vitásek

za SPO Chomoutov..............................Fr, Nevíma

za OV SPO a SPO Hynkov..................s. Třeška

Volení členové na okresní konferenci- Mila Jurečková, Zdeněk Přidal

ÚMRTÍ Uprostřed najkrásnějšího měsíce roku- v máji (16.5)-navždy odchází z našich řad náš

dosud nejstarší člen sboru, bývalý předseda a později místopředseda br. František Dokoupil--pokrývač.

Pohřeb zesnulého se konal za teplého květnového sobotního odpoledne. Po církevních obřadech v kostele jsme v hojném počtu doprovodili našeho člena na poslední cestě na hřbitov, kde byly jeho tělesné pozůstatky uloženy k věčnému spánku do rodinného hrobu. Smuteční projev pronesl u hrobu ing. Ondřej Fiala, který ohodnotil spolkový život zemřelého za dlouhá léta jeho členství ve sboru i odvedenou funkcionářskou práci, kterou v požární ochraně br. Dokoupil vykonával.

Rozlučkový akt u zbrojnice- poslední pocta požárního čerpadla, odtroubení signálu našimi hasiči, píseň „Moravo, Moravo“ na hřbitově a dobře připravený doprovod čestné jednotky naším bratrem velitelem Vladimírem Bodlákem- dodal pohřbu podmanivou smuteční atmosféru.

Odpočívej v pokoji.

 

 

Zapsal RNDr. Petr Fiala