Jdi na obsah Jdi na menu

1983

17. 4. 2015

1 9 8 3

Rok 1983 je rok v životě Požární ochrany v celé naší vlasti. V červnu se totiž konal v Praze VI sjezd SPO ČSSR, který stanovil úkoly pro příští období k rozvoji svazové práce v základních článcích SPO – v základních organizacích v obcích, ve městech, v závodech, v podnicích. Také

i i nás ve Skrbeni jsme se u této příležitosti zabývali některými materiály sjezdu a pod jejich vlivem

hodnotili naši činnost.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA : Náš sbor čítá 72 členů, z toho máme 45 mužů a 27 žen. 4 naši členové

vykonávají základní vojenskou službu.

Nutno podotknout, že došlo k úbytku členstva, pro pasivitu některých

našich členů, proto jsme byli nuceni se s nimi rozejít.

ÚMRTÍ

Navždy od nás odešel náš dlouholetý a oblíbený člen a funkcionář br. Arnošt Halouzka. Zemřelý

byl členem revizní komise v základní organizaci a svou radou nám byl platný i tehdy, kdy mu zdraví již tolik nedovolovalo se aktivně do naší spolkové práce zapojit. Rozloučili jsme se s ním v

měsíci září(ve věku 75-ti let) již tradiční smuteční slavností v našem kostele, u zbrojnice a na hřbitově. Proslov poslední pocty přednesl u hrobu br. Petr Fiala, věnec nesli před rakví vezenou na požárním vozidle br. František Koloušek, Štefan Bryško, dobrou reprezentaci zajišťovali mladí požárníci v pracovním oděvu, řízení naším velitelem br. Vladimírem Bodlákem. Mnoho požárníků

a spoluobčanů se přišlo s br. Halouzkou rozloučit. Odpočívej v pokoji.

SCHŮZOVÁ ČINNOST:

V letošním roce bylo konáno 8 členských schůzí, 3 výborové a 1 mimořádná. Průměrná účast činí cca 20 členů na schůzi.

Školení členstva je prováděno s nácvikem na soutěž a s praktickými ukázkami ve zbrojnici u techniky, u mládeže, žactva i dorostu.

Školení funkcionářů zajišťuje OV SPO v Olomouci.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST:

Socialistický závazek 50 hodin byl splněn pracemi na zvelebení obce, při budování osvětlení, opravě domu služeb. Sběr železa byl prováděn v září na podzim a ještě před tím v dubnu na jaře

celkem 6.000 kg bylo odevzdáno sběrným surovinám.

TECHNIKA: je v akceschopném stavu, je v socialistické péči bratří Jiřího Krále a Rostislava Svačinky.

CVIČEBNÍ ČINNOST:

Naši požárníci se letos zúčastnili veškerých akcí organizovaných okresem a okrskem. Zde uvádím

přehled.

7 května- soutěž mládežnických kolektivů v Náměšti

19 června- proběhlo námětové cvičení v naší obci

28 června- soutěž požárních družstev v Olomouci(obvodní kolo)

10 září- námětové cvičení v Příkazích

25 září- okrskové námětové cvičení v Příkazích

8 října- soutěž mládeže ve Velké Bystřici

Na soutěžích v solné konkurenci jsme obstáli celkem dobře. Třeba poděkovat všem soutěžícím kolektivům a jejich vedoucím za jejich přípravu a reprezentaci.

OSLAVA 100 LET DRÁHY ČSD OLOMOUC- ČELECHOVICE

V sobotu 21 května projížděla tratí Olomouc hl. n.- Kostelec slavnostní souprava vagonů s parní lokomotivou a s cestujícími v dobových krojích a úborech stejně jako průvodčí a výpravčí v historických oděvech tento slavnostní konvoj doprovázející, k připomínce a oslavě 100 let trati Olomouc- Čelechovice. Za pěkného počasí projížděla souprava jednotlivými zastávkami a stanicemi, zdravená mnoha a mnoha nadšenými lidmi. Nejinak tomu bylo i ve Skrbeni, kdy se

na těchto oslavách podíleli i naši požárníci. Slavnostně vyzdobený vlak vítali v požárnických stejnokrojích tito členové:

 

Dokoupil František, Bodlák Vladimír, Koloušek František, Přidal Zdeněk, Andrýsek Gabriel

a další a další, kteří u této příležitosti připravili v prostoru skrbeňského nádraží stánek s občerstvením. Nálada byla velmi přátelská a vzpomínka na tuto akci bude skrbeňské účastníky

ještě dlouho provázet! O této slavnosti bylo pořízeno z řad spoluobčanů i požárníků mnoho fotodokumentů, i toto svědčí o významu zavedení trati naší hanáckou krajinou.

KULTURNÍ AKCE:

26 února jsme uspořádali společenský ples s hudbou JZD Hněvotín. Ples byl zdárně připraven

, avšak nepřinesl výrazný finanční efekt. Rekapitulace plesu: vstupné- 870, příjem- 5.600Kčs,

celkové vydání- 3.985Kčs, čistý zisk činí- 1.615Kčs.

HOSPODAŘENÍ

zůstatek z předchozího roku...................8.094 Kčs

příjem za tento rok činil........................15.008 Kčs

celkem...................................................23.103 Kčs

vydání celkem.......................................12.275 Kčs

zůstatek 1983........................................10.827 Kčs

jmění a jeho hodnota............................18.000 Kčs

VČS se sešla 11 prosince 1983 v hostinci ve Skrbeni v 9.00 hodin. Za početné účasti našich členů (52) a zástupců MNV (s. Řoutil) a Občanského výboru (s. Studený), zástupců požárníků našeho okrsku- Třeška, Vitásek, Bartoněk, Korhoň – byla přednesena hlavní zpráva velitelem Vladimírem Bodlákem, v níž se hodnotila naše činnost za uplynulé období poměrně kladně. Poděkoval všem aktivním členům za jejich práci, vyzval doposud pasivní členy ke zvýšené aktivitě. Také tlumočil pozdravy našim nemocným členům- br. Josefu Fialovi (operace ledvin), br. Jaroslavu Grézlovi

s přáním brzkého uzdravení! Zprávu revizní komise přednesl br. Ladislav Koloušek. Pozdrav hostů

VČS:

za Sempru..........................Otakar Novák

za Sokol.............................Jan Sedláček

za ČSŽ................................Marta Studená

za SSM...............................Petr Koloušek

na schůzi byla přátelská a otevřená atmosféra.

Delegáty okresní konference byli zvoleni: Zdeněk Přidal, Ladislav Koloušek.

ZÁVĚR Končíme rok 1983. Přinesl další akce, zážitky a vzpomínky v práci požární ochrany.

Budeme na něj vzpomínat a z akcí, které jsme pořádali anebo se jich zúčastnili, si vezměme ponaučení pro léta příští požárnické práce. Čerpejme z akcí letošního roku inspiraci pro naši budoucí činnost.

 

 

 

Zápis sestavil a zapsal RNDr. Petr Fiala

Charváty 20