Jdi na obsah Jdi na menu

1982

16. 4. 2015

1 9 8 2

Rok 1982 byl ve znamení zkvalitnění vnitrosvazové práce, především na úseku práce s mládeží,

dále odborného růstu členské základny, zvyšování kvalifikace pro školitelskou a organizátorskou činnost našeho sboru. Pozitivním faktem tohoto směru práce byla registrace 11 nových členů z řad dorůstající mládeže: Byli to: Petr Koloušek, Jan Izák, Ivo Najdekr, Petr Novák, Vojtěch Navrátil, Dagmar Koloušková, Lenka Krbečková, Julie Filipová, Ivana Číhalíková, Jana Gešvindrová, Jaroslava Bukvová.

Členská základna se tedy takto silně omladila a početně vzrostla!

Celkem je členů: 89 z toho 56 mužů a 33 žen, počet členů do 18 let 21,

základní vojenskou službu vykonávají 2 členové.

Novými vedoucími mládeže se stali: Jan Izák, Ivana Číhalíková, Miroslav Vítek, Alois Musálek

Mládež vždy měla a v dalším plánu sboru bude i nadále mít podporu členstva, protože si vážíme mládeže v požární ochraně a i v budoucnu se trvale budeme snažit o mládežnický rozvoj v našich řadách.

SCHŮZOVÁ ČINNOST Celkem konáno 12 schůzí, z toho 8 členských, 3 schůze výboru a

1 schůze mimořádná. Průměrná účast na členských schůzi činí

22 členů, na výborové schůzi 11 členů.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA-TECHNIKA-ŠKOLENÍ:

Na úseku prevence byly provedeny jarní a podzimní prohlídky v obytných domech a drobných provozovnách. Nebylo shledáno vážných závad, časté závady v uložení hořlavých materiálů

(seno, sláma popel atd.) byly chovatelem na místě odstraněny. O to se postarali naši bratři v prohlídkových skupinách, kteří současně proškolili občany přímo v domech.

Školení členské základny je prováděno vždy s praktickým nácvikem na soutěž družstev. Letos

se připravovali muži, dorostenci , žactvo. O to se ponejvíce starali Tomáš Spurný ml. Jiří Bodlák

a dále nový vedoucí mládeže. Dále jsme se zúčastnili funkcionářských školení na OV SPO v Olomouci. Velitelského školení v Javoříčku se zúčastnil Vladimír Bodlák, na školení hospodářů

v Olomouci byl br. Josef Fiala, školení preventistů v Javoříčku absolvoval Gabriel Andrýsek.

POŽÁRNÍ TECHNIKU spravují v socialistické péči bratři Jiří Král a Rostislav Svačinka.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ: toto se uskutečnilo ve 11 září Skrbeni, za účasti sborů ze Skrbeně,

Horky, Příkaz a Hynkova. Akce prověřila připravenost techniky i součinnost družstev při

dálkové dopravě vody i při zásahové činnosti na cvičném požářišti. Námětové cvičení splnilo

svůj účel velmi dobře. Velitelem cvičení byl br. Vladimír Bodlák, velitel sboru.

CVIČEBNÍ ČINNOST

V měsíci květnu se konala okrsková soutěž v Příkazích, které se účastnili naši muži.

V měsíci červnu se konala pohárová soutěž v Ratajích. Na obou soutěžích však nebylo dosaženo výrazných úspěchů ( 4 místo).

Mládež se účastnila hry PLAMEN již tradičně ve Třech Dvorech.

Dorostenci – chlapci i dívky se měli zúčastnit soutěže dorosteneckých hlídek, avšak nedokončili včas z důvodů časových, malé píle a obětavosti, svou odbornou přípravu, a tak do Bruntálu nakonec neodcestovali. Škoda...

Bude třeba usilovněji pracovat, důslednou a cílevědomou přípravu , aby se vynaložené úsilí odpovědně zúročilo. Zde jsou rezervy pro nové vedoucí!

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST: Socialistický závazek v odpracování hodin pomoci obci, zemědělství i spoluobčanům byl splněn. Na zvelebení obce bylo věnováno 50 hodin, na opravě kabelu osvětlení cca 60 hodin, 40 hodin odpracováno v zemědělství při žních na sklizni slámy.

Zásluhu na brigádách mají tito členové: Svatomír Škrabal, Rostislav Svačinka, Ondřej Fiala,

Vladimír Bodlák, Jiří Bodlák,Gabriel Andrýsek, František Koloušek, Ladislav Koloušek, Ivo Studený, Jan Sedláček, Roman Ditrich, Štefan Briško, Alois Musálek. V dubnu byl proveden sběr železa i posbíráno 7.000 kg. Železného šrotu v obci.

 

 

SPOLEČENSKÁ ČINNOST:

9 ledna jsme uspořádali společenský ples na sále OB ve Skrbeni.

Další akcí byla ostatková merenda 27 února.

V červenci pořádali mladí požárníci odpolední taneční zábavu.

Závěrem všech akcí lze konstatovat fakt, že nepřinesly výrazný finanční efekt-dokonce na plese v lednu byl schodek 300. Kčs, neprojevilo se to celkově na konečném hospodaření s finančními prostředky, avšak této otázce je třeba věnovat náležitou pozornost- zvláště při organizování občerstvení na těchto akcích, vhodnosti hudby, termínu podniků, výběru organizátorů apod.

Jinak po stránce atmosféry zábav bylo všechno v nejlepším pořádku-bez incidentů, v přátelském duchu.

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA:

Příjem..............................................20.536 Kčs

Celkem vydání................................12.441 Kčs

Na hotovosti......................................1.412 Kčs

Vklad na STSP..................................6.681 Kčs

Stav majetku SPO Skrbeň...............18.000 Kčs

Tato zpráva o hospodaření byla přednesena na VČS 14. listopadu, za účasti delegátů sborů

z Příkaz....br, Vitásek, z Břuchotína...br. Korhoň, z Horky.......br. Spurný, z Hynkova..br. Veltl

za MNV.............s. Řoutil ,za Občanský výbor...s. Studený, za Sokol ...Josef Šustek, za n.p. Sempra

Otakar Novák

Tito zástupci sborů i veřejného orgánů kladně hodnotili naši činnost. Udržujeme nadále přátelské vztahy mezi naší organizací a ostatními složkami v obci, mezi spoluobčany, mezi mládeží. Na VČS

byla odsouhlasena a zvolena tato kandidátka nového výboru SPO Skrbeň.

Předseda............................................................Zdeněk Přidal

Místopředseda...................................................Štefan Briško

Velitel................................................................Vladimír Bodlák

Jednatel..............................................................František Koloušek

Preventista.........................................................Gabriel Andrýsek

Hospodář...........................................................Josef Fiala

Politickovýchovný referent...............................Zdeněk Berka

Organizační referent.........................................Rostislav Svačinka

Materiálnětechnický referent............................Ondřej Fiala

Vedoucí referent mládeže.................................Jiří Bodlák

Referentky žen.................................................Zdena Šrámková, Ivana Číhalíková

Revizoři................................Vladimír Spáčil, František Rašovský, Ladislav Koloušek

Členové výboru...............................................Alois Sedláček, František Dokoupil

schůze bylo přítomno 55 členů sboru.

ÚMRTÍ V tomto roce opustili naše řady 2 členové. V měsíci březnu 15.3- náhle umírá ve věku

53 let br. Tomáš Spurný st. Tato smutná zpráva překvapila nejen náš sbor, ale dotkla se členů v okolních sborech, neboť zesnulého znali velmi dobře z okrskových akcí- schůze, soutěže atd.-

-jako velmi aktivního člena v požární ochraně. Rád vypomáhal při obstarávání občerstvení na požárnických výletech, plesích, zábavách, nácviku besedy apod. Poslední rozloučení se konalo v Olomouckém krematoriu. Čestnou stráž ve vycházkových uniformách tvořili tito členové:

Vladimír Bodlák, Karel Andrýsek, František Koloušek, Jiří Bodlák, Gabriel Andrýsek, Josef Fiala,

Nekrolog a proslov přednesl Ondřej Fiala. Čest jeho památce.

V listopadu – 8.11.-umírá po delší těžké nemoci br. Vilém Vovesný. Zesnulý byl všestranně aktivním členem. Pokud mu zdraví sloužilo, vypomáhal na mnoha úsecích požárnické činnosti (fotografování), v osvětové činnosti (vedení kroniky). Rád přicházel do naší společnosti, aby nám byl platný třebas i radou. Jak často se věnoval ve volném čase právě požárníkům, jak často se jménem nás všech se zesnulými členy loučil!? Obětoval pro požárníky mnoho, a proto poslední pohřební rozloučení se zesnulým br. Vovesným bylo velkou požárnickou slávou. Slavnostní akt před zbrojnicí, doprovod krojovanými požárníky ze Skrbeně i z okolních obcí (neboť byl znám v širokém požárnickém okolí ) dodával pohřbu zvláštní smuteční atmosféru. Nad hrobem na zaplněném hřbitově požárníky a smutečními hosty pronesl projev na rozloučenou bratr Ondřej Fiala

Moravo Moravo“znělo na rozloučenou hřbitovem tichou dušičkovou atmosférou od našich trubačů br. \Josefa a Petra Fialových, stejně jako signál, který zakončoval poslední rozlučkový akt u zbrojnice. Pečlivě připravené pohřební rozloučení velitelem br. Vladimírem Bodlákem a ostatními

členy pohřebního doprovodu bylo důstojnou poctou zesnulému. Odpočívej v pokoji...

JINÉ-ZÁVĚR

V letošním roce bylo mechaniky sboru- Ladislavem Kolouškem a spol. - rozebráno čerpadlo PS-16

s podvozkem. Dále bude podvozek sloužit pro provozní účely jako tažný závěsný vůz.

PS-16přestala tímto rokem plnit úkol akceschopného čerpadla. V měsíci lednu odešel z našeho sboru a z předsednické funkce br. Petr Fiala, oženil se do Charvát,okres Olomouc. Zůstává však nadále aktivním členem v osvětě- ve vedení Pamětní knihy a vedení historie požární ochrany ve Skrbeni! Náš sbor byl požádán, aby byl patronem při vítání občánků do svazu obce. Žádosti bylo vyhověno a byla také poskytnuta i finanční dotace na tuto akci MNV. Náš člen Ivo Najdekr se 13. února zúčastnil turnaje ve stolním tenisu v Olomouci- Nový Svět. Dosáhl pěkného umístění-

2 místa ze 36 startujících.

 

 

 

Zápis tohoto na činnost bohatého roku 1982 sestavil a zapsal

 

Petr Fiala, Charváty 20