Jdi na obsah Jdi na menu

1981

15. 4. 2015

1 9 8 1

Po bohaté činnosti předchozího roku jsme vstupovali do tohoto roku s předsevzetím dobrého úmyslu splniti cíle a záměry a záměry z výroční členské schůze z prosince 1980. Začátkem ledna nás však zastihla smutná zpráva- úmrtí našeho starého člena bratra Josefa Bundila (+11. ledna).

Pohřeb se konal v mrazivém počasí za početní účasti našich členů, občanů i požárníků našeho okrsku. Ve Skrbeni je již stálou tradicí a dosud plně udržovanou, že pohřební loučení bývá v naší obci velkou hasičskou událostí, ne li přímo smutnou hasičskou slavností, kterou nikde v okolí nelze spatřiti. Ano slavnostně se loučíme s naším členem a prokazujeme mu poslední pocty! Důstojnou čestnou stráž drželi mladí požárníci u rakve v pracovních oděvech. Na rakvi je připevněna přílba, v kostele se slouží mše svatá za zemřelého s bohatou účastí lidu. Odtud se průvod odebírá k hasičské zbrojnici, kde se koná slavnostní akt rozloučení. Na pokyn velitele sboru br. Vladimíra Bodláka

se naposledy rozlehne ve smutečním tichu signál trubačů br. Josefa a Petra Fialových, strojník br. Jiří Král naposledy rozběhl požární stříkačku (PS-12), jednotka požárníků 3 x pozvedá tělesné pozůstatky zesnulého a znovu je ukládá na lafetu požárního vozidla. Průvod pokračuje na hřbitov.

Před rakví je nesen věnec od požárníků- Karel Andrýsek a Tomáš Spurný st. Čestně plní i tuto

pietní květinovou poctu. Nad hrobem se loučí s br. Bundilem br. Vilém Vovesný, jehož procítěný smuteční projev ukončují trubači písní „Moravo Moravo“.

Koncem měsíce dubna je náš sbor opět postaven před smutnou, leč pravdivou zprávu! Znovu je zde úmrtí a poměrně nečekané- 28.4.-náhle umírá dosavadní místopředseda našeho sboru bratr

Antonín Procházka. Vždyť ještě nedávno přebíral z rukou našeho výboru významné ocenění-

-Medaili za příkladnou práci-byl obětavým členem, organizátorem našich akcí (zájezdová

činnost) . Zesnulého br. Procházku jsme doprovodili na jeho poslední cestě se všemi poctami!

Z domu smutku byla rakev vezena na připraveném požárním vozidle (z Příkaz) do kostela,odtud

kolem zbrojnice a po slavnostním smutečním aktu se průvod odebral na hřbitov, k místu posledního odpočinku. Věnec nesli br. Štefan Bryško a Karel Andrýsek. Nad hrobem se se zesnulým rozloučil br. Petr Fiala, předseda,( neboť br. Vilém Vovesný v té době byl již vážně nemocen, proto nemohl

pronést smuteční projev na hřbitově a ani se pohřbu zúčastnit).Pohřbu se účastnilo mnoho požárníků a občanů, neboť zemřelého velmi dobře znali.

Ke společnému výročí našich členů se hodí v této situaci připomenouti životní výročí, kterých se ve zdraví dožívají a za účasti vyslané delegace slaví: br. Alois Sedlák ...60 let

br. Václav Bodlák..50 let

Nechť žijí mezi námi dlouhá léta.

Tito oslavenci byli oceněni čestným uznáním ze jejich vykonanou práci.

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ČINNOST:

-společenský ples v měsíci únoru byl dobře navštíven a přinesl i finanční úspěch. Konal se 13.

února v sobotu s hudbou SONOR Šternberk.

Příjem hrubý.............6.259 Kčs

Vydání celkem..........3.790 Kčs

Čistý příjem..............2.468 Kčs

-Měsíc březen- měsíc Požární ochrany

Již je dobrou tradicí konání preventivních prohlídek v domech a drobných provozovnách ve

Skrbeni Taktéž práce se školní mládeží má trvalý úspěch. Přednášku pro školní mládež připravil

a přednesl br. Petr Fiala, ukázku výzbroje, techniky a prohlídku zbrojnice připravili br. Tomáš Spurný ml. a Jiří Bodlák.

BRIGÁDNÍ ČINNOST

Požárníci se podílí značnou měrou na plnění volebního programu v obci- kanalizace, chodníky, údržba zeleně, pomoc na žňových pracích v podniku Sempra a další. I letos tomu nebylo jinak.

Vypomohly jsme, kde bylo třeba přiložit ruku k dílu, čož ocenil i MNV svým společenským uznáním. Mnoho práce je také vykazováno na budově požární zbrojnice, na údržbě techniky atd.

Dík patří br. Veliteli Vladimíru Bodlákovi, za organizaci brigádnických akcí i mladým požárníkům

za jejich aktivitu.

POŽÁRNÍ TECHNIKA A JEJÍ PÉČE: V socialistické péči je převzata výzbroj br. Jiřím Králem

a br. Rostislavem Svačinkou.

SBĚR ŽELEZA po vesnici bylo odevzdáno 6.500 kg Železa do sběru

hodnota cca 3.100 Kčs.

SCHŮZOVÁ ČINNOST: bylo konáno 9 členských schůzí, 3 mimořádné členské schůze a

4 schůze výboru. Průměrná účast činí 22 členů, na výborových

schůzích 11 členů.

ŠKOLENÍ, VÝCVIKOVÝ ROK: Zúčastnili jsme se školení předsedů ZO ( br. Přidal), velitelů

( br. Bodlák), preventistů ( Mir. Stejskal), hospodářů ( br. J. Fiala),

Výcvikový rok je plněn dle plánu OV SPO.

Proběhlo námětové cvičení v součinnosti s požární jednotkou Sempra Skrbeň, které bylo hodnoceno

oběma zúčastněnými stranami velmi kladně ( Vincenc Plachý, Jiří Bodlák, Vladimír Bodlák,

Tomáš Spurný ml. ).

ČLENSKÁ ZÁKLADNA:

Stav členstva celkem 81 členů, z toho 27 žen, 54 mužů, 14 členů je mladších 18 let, 6 členů je

v základní vojenské službě, získáni byly 3 členové- Ivo Studený, Roman Ditrich, Václav Bodlák ml.

PŘIDĚLENÍ TECHNIKY OD OV SPO :

Za aktivní a vzornou činnost našeho sboru a jako výraz ocenění naší práce, nám byla do péče přidělena nová požární technika.

V měsíci květnu nám přidělil OV SPO v Olomouci nové požární čerpadlo PS-12 včetně agregátu

v hodnotě 49.698 Kčs. Dále jsme obdrželi požární vozidlo GAZ, místo již nevyhovujícího vozidla TATRA 805.

CVIČEBNÍ ČINNOST:

Do soutěže požárních družstev se připravovali muži, ženy a žáci. Díky obětavosti bratrů Jiřího Bodláka a Tomáše Spurného jsme se zúčastnili těchto soutěží:

Soutěž požárních družstev v Ratajích- pohárová soutěž 14. června ( žáci i muži).

Okresní soutěž ve Třech Dvorech- 21. června (muži), 12. září – Lutín, soutěž požárních družstev

v Olomouci- Hodolanech- 4. července (muži i ženy).

Nabylo dosaženo žádných mimořádných výsledků ale cvičenci odvedli v silné konkurenci to co bylo v jejích silách. Připravovali se sice také i ti naši nejmenší pod vedením br. Tomáše Spurného

avšak závěrečného podzimního srazu jsme se z organizačních, časových a jiných důvodů

nezúčastnili. Před tím se zúčastnili jarního srazu PLAMEN ve Třech Dvorech- 21. června.

ZÁJEZD:

Ve dnech 26 a 27 září (sobota neděle) jsme uskutečnili zájezd autobusem do Bratislavy,Pezinku

Sence a okolí. O zájezd byl velký zájem z řad mladých, ale i starších členů i nečlenů! Zájezd

se skutečně mimořádně vydařil. K dobré pohodě přispěla již od rána malá hudební skupina

(J. Bodlák- harmonika, P. Fiala- trubka, bicí B. Psota, J. Šrámek). Také počasí nám přálo, pohoda

a spokojenost panovala mezi všemi cestujícími. Poděkování za organizaci zájezdu patří Tomáši

Spurnému ml., který se o zájezd hodně zasloužil. Zůstaly nám opravdu pěkné vzpomínky!

Celkově vydání na zájezd činilo 9.500 Kčs, záloha od účastníků činila 150 Kčs za osobu.

POVODEŇ:

V jarních měsících tohoto roku došlo k nenadálé pohromě vodního živlu, který zasáhl i do činnosti

Skrbeňských požárníků. Řeka Morava v Horce nad Moravou, v Chomoutově, v lese na Hynkově,

v Litovli a jinde pod návalem tajících ledů z hor opustila svoje koryto a zaplavila hektarové plochy polí, lesů, luk, obcí a působila škody , které pamětníci charakterizují jen neumělým přirovnáváním

škod, které voda způsobila v jejich mládí a dětství. „Stoletá voda“ tekla po silnici, hnala se přes

zahrady, po ulici, přes dvory, chalupy, obytné čtvrtě. Nánosy bahna v domech v 1/2 metrové výši

nabyly zvláštností! Byly vyplaveny studny, žumpy, rybníky v Horce-Sedlisku, Chomoutově, zatopeny sklepy, strhány sloupy, stromy povaleny pluly po tocích ,v místech kde voda nebyla

nikdy spatřena! Lidé v Sedlisku pluli v loďkách, převáželi do bezpečí dobytek a zvěř a zachraňovali co se dalo. Ztráta na lidských životech nebyla hlášena! V Olomouci voda zaplavila čtvrť na Letné,

Černovír a okolí, 1/2 metrová vrstva vody na chodnících působila lidem šok, když se vraceli v noci

z práce, z kina, z divadla. Zaplaveny garáže, chaty a dále již snad není třeba situaci popisovat!

V Horce pod kostelem voda zaplavila celou chatovou oblast u školy, fotbalové hřiště až téměř ke hřbitovu. Naše zásahová jednotka po 5 dní v chladném počasí čerpadlem odstraňovala vodní havarii ze sklepů, zahrad a studní. To také bylo oceněno na OV SPO v Olomouci. To byla skutečně důkladná prověrka akceschopnosti a připravenosti techniky a odolnosti její obsluhy.

JINÉ:

Účastnili jsme se jako hosté tělocvičné akademie na sále OB ve Skrbeni u příležitosti výročí založení TJ Sokola Skrbeň. Byla zde uspořádána výstava a také zdůrazněny i některé momenty, jež spojovali Sokol a požární ochranu ve Skrbeni- zvláště v době okupace.

Letos si připomínáme 25-ti leté působení našeho velitele bratra Vladimíra Bodláka v uvedené funkci.

VČS.

Konala se na sále OB ve Skrbeni 6. prosince. Schůzi řídil předseda sboru br. Petr Fiala. Zprávu o činnosti přednesl br. Vladimír Bodlák. Schůze měla dobrou úroveň. Nechyběli ani zástupci okrsku.

HOSPODAŘENÍ: Zůstatek z roku 1980..............................13.521 Kčs

Příjem......................................................17.056 Kčs

Vydání.....................................................22.904 Kčs

Zůstatek celkem...................................... 7.674 Kčs

ZÁVĚR:

V roce 1981 jsme měli bohatou činnost. Snažili jsme se o upevnění svazové morálky, svou práci jsme zaměřili směrem k mládeži. Nezapomínali jsme však ani na generaci starších bratří, u nichž jsme hledali inspiraci pro další formy naší práce. Ať rok 1981 zůstane v historii Skrbeňského hasičstva, rokem plodné a úspěšné práce v prospěch naší společnosti.

 

 

 

Zápis sestavil a zapsal:

Petr Fiala Skrbeň 1