Jdi na obsah Jdi na menu

1980

14. 4. 2015

1 9 8 0

Rok 1980 byl velmi bohatý na kulturní , cvičební a jinou spolkovou činnost našeho sboru. Byl ve

znamení velké aktivity mládeže na různých soutěžích požárních družstev, v němž byli naši mladí reprezentanti sboru pečlivě a obětavě připravováni zejména bratry Jiřím Bodlákem a Tomášem Spurným ml.

SPOLEČENSKÁ ČINNOST:

Náš sbor uspořádal v únoru na sále OB Skrbeň maškarní ples. Návštěva na podniku byla celkem dobrá, panovala veselá a spokojená nálada s pěkným občerstvením po celý večer. Finanční efekt plesu byl celkem uspokojivý.

Během března a dubna jsme uspořádali několik odpoledních zábav v našem sále s hudbou GEMA

(vedoucí František Jaške ). Tyto akce mládeže přinesly taktéž slušný finanční výsledek díky dobré organizaci pořadatelů- zvláště Tomáše Spurného ml, Miroslava Stejskala, Rostislava Svačinky,

Vladimíra Spáčila ml., Jiřího Bodláka a Milana Vítka.

Po několika neúspěšných pokusech z minulých let, jsme v tomto roce zamýšleli uspořádat na sokolském cvičišti u nádraží letní karneval. Bohužel, ani tentokrát jsme neuspěli- pro několikadenní

nejisté počasí a záplavu cvičiště se karneval znovu nepodařilo uskutečnit.

Stejně tak se nepodařilo zorganizovat zájezd, na který jsme se po delší dobu připravovali. Důvodem

se ukázala nemožnost zajištění dopravy v důsledku celostátní akce – spartakiády 1980 v Praze.

V rámci společenského dění v obci jsme brigádnickou výpomocí byli účastni na místní spartakiádě,

kterou pořádala tělocvičná jednota Sokol s místní ZŠ ve Skrbeni. V souvislosti s přípravami místní

spartakiády došlo k navezení škváry, písku a kamení na cvičební plochu, aby se zabránilo stálému

podmáčení terénu hřiště. Vlastní vystoupení cvičenců se uskutečnilo v červnu za velmi chladného

a deštivého počasí. Již v jarních měsících proběhla naší obcí spartakiádní štafeta za aktivní účasti

našich mladých členů.

Velmi zdařilou akcí byla vánoční nadílka pro děti našich požárníků na sále OB ve Skrbeni konaná

dne 20. prosince s pěkným kulturním programem dětí samotných.

 

ČINNOST CVIČEBNÍ: Soutěž požárních družstev v obvodu se uskutečnila v měsíci dubnu.

Muži opět neuspěli, skončili na 11 místě. Ženy obsadili pěkné 2 místo a postoupili do okresní soutěže v Náměšti na Hané dne 22. června t. r. Tam bylo jejich celkovým umístěním 5. místo.

Tradiční účastí v soutěžní aktivitě na pohárovém turnaji požárních družstev v Ratajích jsme reprezentovali náš sbor jedním družstvem mužů. Zde šlo víceméně o prestiž soutěžních kolektivů,

je však škoda, že i tentokrát jsme selhali, po metách nejvyšších.

HRA PLAMEN: V této soutěži nejmladších jsme měli v tomto roce 20 dětí. Velmi poctivý kus odpovědné velitelské a výchovné práce odvedli bratři Tomáš Spurný ml. a Jiří Bodlák, kteří

velmi aktivně a iniciativně kolektivy připravovali na soutěž.

Hlavní akce proběhla dne 24. a 25. května na Kopečku u Olomouce, kde naše děti prokázali, že o

cvičební činnost mají zájem a prakticky tím potvrdili dobrou organizaci přípravy k soutěžím. Je to určitě dobrý vklad pro budoucnost- která vydá výsledky i s úročným ziskem. Neslibovali jsme si

od potěru Skrbeňských požárníků nic světoborného, nicméně nezklamali nás a dobře reprezentovali

naši snahu o omlazení požárnické krve ve sboru. Takto jsme chápali i jejich vystoupení ve Třech

Dvorech na požárním srazu dne 18. října.

SOUTĚŽ HLÍDEK: Dorostenci a dorostenky v soutěži dne 23. srpna v Rokytnici u Přerova prokázali svou zdatnost a své vystoupení zakončili pěkným 2. místem v okrese.

Závěrem činnosti cvičební je třeba poděkovat všem účastníkům soutěží a kolektivům, které reprezentovali náš sbor za hranicemi obce. Je pěkné vzpomenout také obětavosti funkcionářů,

jejichž práce zůstala sice v zákulisí celého cvičebního dění, avšak bez ní se rozhodně cokoliv uskutečnit nemohlo.

 

 

 

Námětová cvičení jsme uskutečnili celkem 2 krát. Bylo tomu 18. dubna, kdy v součinnosti s PS

v Horce nad Moravou v obci Horka jsme zasahovali na cvičně zhotoveném požářišti u „hřbitova“.

Déle pak 28. září ve spolupráci s požárním družstvem n.p. Sempra- hospodářství Skrbeň v naší

obci. Obě cvičení svůj úkol splnila na výbornou.

 

ŠKOLENÍ:

a) dne 11. a 12. ledna se uskutečnilo dvoudenní školení preventistů v Javoříčku. Za náš sbor se . zúčastnil preventista br. Miroslav Stejskal.

b) dne 22. dubna se konal sraz velitelů na Kopečku u Olomouce, účastnil se br. Jiří Bodlák c) dne 22. dubna se také schází předsednický aktiv v Olomouci, kde nás zastupoval br. Petr Fiala

Na základě absolvovaných školení a aktivů byla prováděna vlastní školení našich členů sboru

i okrsku a podmíněna tím i práce požárníků v podmínkách naší obce.

 

ČINNOST BRIGÁDNICKÁ: Požární sbor se každoročně zúčastňuje brigádnických akcí pro naši

obec, zemědělství i v rámci ochrany přírody a životního prostředí v našem okolí.

V letošním roce při úklidu sálu OB Skrbeň na začátku plesové sezony 1980 obětavě pracovalo 7 našich členů- převážně mladých požárníků. Na ochranu přírody se zaměřil kolektiv požárníků vedený br. Jiřím Bodlákem, Tomášem Spurným ml. a Petrem Fialou- akce se uskutečnila v polesí

Horka, při vysazování nového lesního porostu v prostoru „kladničí“. Dále byla odpracována řada hodin při jarním úklidu v měsíci březnu, dubnu i v období žňových prací při sběru slámy a podobně

viz údržba zbrojnice a okolí,auta i výzbroje.

 

NOVÝ ČLENOVÉ POŽÁRNÍHO SBORU: Novými členy požárního sboru se stali v tomto roce:

Zdeněk Berka, Ivana Šustková, Věra Pochylová.

 

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NAŠICH ČLENŮ:

Bratr Vladimír Spáčil se dožívá 50-ti let věku. K jeho jubileu mu jménem sboru přicházejí

blahopřát bratři Vladimír Bodlák, Josef Fiala a Zdeněk Tichý a předávají s gratulací také malou věcnou pozornost.

 

Bratr Vilém Vovesný se letos dožívá 70-ti let věku svého. Jubilantovi předávají mají dárek a přání

za kolektiv hasičů u něho doma bratři Vladimír Bodlák, Josef Raušer, Jaroslav Grézl, Karel Andrýsek.

 

70-ti let se také ve zdraví dožívá bratr Antonín Procházka, současný místopředseda. Na schůzi

mu jménem všech požárníků gratuluje předseda Petr Fiala a předává dárkový sáček k jeho jubileu.

 

NOVÝ NÁBYTEK V POŽÁRNÍ KLUBOVNĚ: Náš sbor zakoupil nový inventář do požární

klubovny. Jde o zachovalý nábytek v hodnotě 800. Kčs, který vhodně doplňuje interiér naší klubovny pro účely schůzové, representativní, cvičební.

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST: Již řadu let a v dobré tradici pokračujeme v agitačně propagační činnosti požární ochrany v naší obci. Za tímto účelem jsme uspořádali ve škole ve Skrbeni přednášku pro děti o životě a poslání požární ochrany. Tuto už poněkolikáté zajistil svou lektorskou přednáškou bratr Petr Fiala. V týž den jsme uskutečnili „Den otevřených dveří požární zbrojnice“ s ukázkou

naší technické vybavenosti. O to se zvláště zasloužili bratři Tomáš Spurný ml.,Jiří Bodlák, Miroslav

Stejskal, Josef Šrámek. K naší osvětové aktivitě patří také relace v místním rozhlase o požární ochraně na začátku a během topného období, žňové sezony apod., dále agitační skříň, námětová cvičení a jiné.

 

 

 

POŽÁR: V bytě pana Jana Paláska- v panelovém domě u samoobsluhy se v odpoledních hodinách

podzimního dne vznítili saze v komíně. Hrozící nebezpečí však bylo včas zpozorováno a přivolaným VPÚ v Olomouci likvidováno. K vlastní hmotné škodě nedošlo, je to však vážné varování před vznikem červeného kohouta a podceňováním preventivních prohlídek, které naši

členové na svých úsecích v obci vykonávají.

VĚKOVÉ SLOŽENÍ ČLENSTVA:

V kategorii do 18 let věku je v našem sboru organizováno 10 žen a 2 muži

V intervalu 19 až 30 let činí počet 11 žen a 32 muži

V rozmezí 31 až 45 let máme 6 žen a 4 muže

V rozmezí 46 až 60 let je 8 mužů

Nad 60 let je 8 mužů

K 31.12.1980 činí stav sboru 81 člen- z toho 54 mužů a 27 žen.

ÚMRTÍ: V tomto roce opouští naše řady navždy tito bratři:

Jaroslav Kovářík- v lednu

Důstojně jsme se sním rozloučili při pohřbu v naší obci-odtroubením u hasičské zbrojnice trubačem Josefem Fialou, posledním spuštěním stříkačky u zbrojnice a smutečním projevem, který jménem

sboru nad otevřeným hrobem pronesl bratr Vilém Vovesný. Za početné účasti krojovaných požárníků ze Skrbeně i sousedních obcí jsme zemřelého doprovodili na jeho poslední cestě na hřbitov.

V únoru náhle umírá bratr Josef Raušer- toho času jednatel sboru. Poslední rozloučení v Olomouckém krematoriu se zúčastnili naši krojovaní bratři , kteří stáli čestnou stráž u rakve

bratři Vladimír Bodlák, Jiří Bodlák, Štefan Bryško, Josef Fiala, Karel Andrýsek a Tomáš Spurný.

Smuteční projev pronesl Vilém Vovesný.

 

V listopadu umírá dlouholetý člen naší jednoty bratr Ludvík Opletal. V obřadní síni olomouckého

krematoria se s ním projevem rozloučil jménem požárníků bratr Vilém Vovesný. Čestnou stráž u rakve stáli bratři Jiří a Vladimír Bodlák, Antonín Procházka, Štefan Bryško, František Koloušek,

Karel Andrýsek.

 

Čest jejich památce.

 

ZMĚNA PŘEDSEDNICKÉ FUNKCE VE SBORU:

V březnu – po návratu bratra Petra Fialy z jednoroční vojenské služby dochází ke změně v obsazení

předsednické funkce ZO. Odstupující předseda Ant. Procházka odchází z funkce ze zdravotních důvodů. Jménem výboru ZO SPO Skrbeň děkuje odstupujícímu funkcionáři bratr Petr Fiala, který

nastupuje do funkce předsednické, za vykonanou práci ve prospěch sboru. Petr Fiala děkuje za důvěru, kterou mu sbor vyjadřuje a funkci dobrovolně přijímá. Bratr Antonín Procházka zůstává

i nadále členem výboru ve funkci místopředsedy.

V našem nadřízeném orgánu OV SPO Olomouc- nastupuje předsednickou funkci nově zvolený

funkcionář- člen ZO SPO Kopeček U Olomouce- bratr Petr Jevický.

 

HOSPODAŘENÍ:

Příjem celkem za rok 1980 …........................15.185. Kčs

Vydání celkem činí...........................................8.176. Kčs

Zůstatek celkem..............................................12.775. Kčs

OKRESNÍ KONFERENCE SPO: Okresní konference SPO byla svolána na 6.12. do kulturního domu v Šumvaldu. Zvolenými delegáty za naši jednotku byli bratři František Koloušek a Vladimír Bodlák.

 

 

 

 

SLOŽENÍ VÝBORU ZO SPO SKRBEŇ:

Předseda...............................................................Petr Fiala

Místopředseda......................................................Antonín Procházka

Velitel...................................................................Vladimír bodlák

Jednatel.................................................................František Koloušek

Hospodář- pokladník............................................Josef Fiala

Preventista............................................................Miroslav Stejskal

Referent organizační............................................Rostislav Svačinka

Referent masové práce........................................Tomáš Spurný st.

Referent mládeže.................................................Tomáš Spurný ml., Jiří Bodlák

Referentka žen.....................................................Zdena Přidalová, Anna Otásková

Referent materiální............................................. Ondřej Fiala

Zbrojíř..................................................................Jiří Král

Revizoři...............................................................Vladimír Spáčil, Štefan Bryško

Členové výboru...................................................Vilém Vovesný, Milan Vítek

 

VČS SBORU: Výroční schůze se sešla dne 19. října v sále OB Skrbeň. Byli přítomni zástupci okolních sborů- Hynkova, Horky, Příkaz, Břuchotína a Chomoutova.

Dále pak složky Nf Skrbeň:

SČSP- dr. Milan Král,CSc

KSČ - Zdeněk Studený

TJ Sokol- Jaroslav Řezníček st ČSŽ – Zdeňka Hejzlarová

ČSČK – Marie Koloušková

OB – Miroslav Nepustil

MNV – Rostislav Řoutil

Schůze hodnotila práci uplynulého období , které bylo velmi bohaté na všestrannou činnost sboru. Schůzi řídil Petr Fiala, zprávu přednesl Vladimír Bodlák, zapisovatelem byl František Koloušek jednatel.

Za OV SPO Olomouc byli přítomni npor. Máčala a ppor. Frýbort. Činnost sboru byla hodnocena velmi kladně a bylo přislíbeno nové technické vybavení v roce následujícím.

OCENĚNÍ ČLENŮ VĚRNOSTNÍMI MEDAILEMI:

Za 20 let členství- Blažena Ficnarová

Terezie Baštová

Libuše Plachá

František Koloušek

Na závěr chceme poděkovat všem našim členům a občanům, kteří se kolektivního života zúčastnili a zúčastňují i nadále. Tito nejsou zveřejněni na stránkách naší kroniky- jen někteří jsou zde svými jmény zapsáni trvale, avšak nijak to neubírá na jejich významu, který přinesla jejich práce i doba , kdy tento zápis vznikal a ve které pro náš požárnický kolektiv obětavě žili a pracovali.

 

 

 

SESTAVIL A ZAPSAL:

Petr Fiala

Skrbeň 1