Jdi na obsah Jdi na menu

1979

13. 4. 2015

1 9 7 9

V roce 1979 si připomněl náš sbor 80. výročí svého založení.

Oslavy byly stanoveny na 29. 30 června a 1 července tohoto roku.

Předpokládaný úrogram oslav:

Pátek 29.6: zábava na sále PB ve Skrbeni

Sobota 30.6: estráda na sále OB ve Skrbeni-zpěv, hudba, scénky

Neděle 1.7: oslavy v rámci obce

9.00- budíček dechové hudby

9.30- průvod s věnci na hřbitov a pietní vzpomínka na zemřelé člena požární jednoty

10.00- slavnostní schůze na sále OB ve Skrbeni

13.00- vítání hostů- sborů z okolních obcí a požárních družstev

14.00- průvod vesnicí a položení věnců k pomníku oadlých ve Skrbeni

15.00- námětové cvičení

16.00- koncert dechové hudby na návsi před zbrojnocí

Slavnostní schůze 80 ti letého jubilea požární ochrany ve Skrbeni

Zahájení- přivítání hostů a úvod do ducha hasičstva vnaší obce

Zprráva o činnosti našeho sboru v uplynulých 80 ti letech

Vyhodnocení práce členů našeho sboru

Diskuse- volná zábava

Jubilejní schůzi zahájil Petr Fiala, který přivítal všechny přítomné a ve zkratce obeznámil účastníky schůze s poslánímpožární ochrany v podmínkách naší obce. Hlavní zprávu pak přednesl velitel

br. Vladimír Bodlák, který m.j. vzpoměl dávné a památné histotie od vzniku požárního sboru až do současnosti, členů zakládajících i nynějších pokračovatelů požárnického ducha, úspěchů i zklamání v letech minulých.

Zajímavě koncipovaná zpráva jistě nemohla být vyčerpávající, přesto však poutavým způsobem podala obšírnou informaci o životě hasičské jednoty, od dob svého založení až po dnešní dění.

V dalším bodu schůze byly vyhodnoceni za práci pro požární ochranu toto členové:

Jaroslav Kovařík, Karel Andrýsek, Tomáš Spurný st., František Dokoupil, Josef Bundil, František Coufal, Vilém Vovesný, Vladimír Spáčil, Arnošt Halouzka.

Tito bratři obdrželi čestné uznání OV SPO Olomouc z rukou jejího předsedy br. A. Doležala, spolu s poděkováním a gratulací od předsedajících dnešní schůzi a funkcionářů našeho sboru.

Obdobného ocenění se dnes dostalo i těmto bratrům a sestrám:

Alois Sedlák, Miroslav Stejskal, Jan Šrámek, Gabriel Andrýsek, Rostislav Svačinka, Zdeněk Tichý,

Zdeněk Pala, Ondřej Fiala, Petr Fiala, Jiří Král, Jiří Bodlák, Tomáš Spurný ml., Josef Roh, Milan Vítek, Josef Šrámek,

sestry: Anna Otásková, Milada Gešvindrová, Milada Psotová, Hana Bodláková, Helena Waterová, Jarmila Vykydalová, Věra Bodláková.

Jmenovaní byly poctěni „čestným uznáním ZO SPO Skrbeň“ za poctivý a obětavý přístup ke spolkovému životu.

Vyhodnocení členstva všrnostními medailemi a stužkami:

Za 20 let: Zdeněk Přidal, Josef Raušer

Za 30 let: Jaroslav Grezl, Josef Fiala, Tomáš Spurný st., Vladimír Bodlák, Karel Andrýsek, ladimír Spáčil

Za 40 let: Ludvík Opletal, František doležal

Za 50 let: Antonín Procházka, Arnošt Halouzka

Za příkladnou práci v požární ochraně byl medailí odměněn velitel sboru br. Vladimír Bodlák.

Ke zdárnému průběhu těchto oslav přispívala dobrá spolupráce s ostatními složkami NF, zejména je třeba jmenovitě poděkovat panu M. Nepustilovi za výbornou organizaci kulturního pořadu v sobotu večer na sáleOB a dále všem, kteří v estrádě vystupovali a nebo se aktivně na uspořádání akce podíleli, ať přímo nebo nepřímo.

 

Třeba dále vzpomenout dobrého vztahu TJ Sokol Skrbeň – za asistence pana J. Řezníčka st., MNV ve Skrbeni i zástupců místního hospoděřství Státních statků v Naší obci. V jádru organizačního výboru oslav stáli především obětaví členové sboru- zanícení pro uskutečnění dobré reprezentační společenské akce, se snahou navodit příjemnou náladu a pohodu mezi občany i hosty těchto dnů, kteří k nám zavítali. Bylo by jistě možné konkrétně jmenovat všechny ty pracanty, kteří oslavy obětavě a nezištně připravovali,to však ponechám zcela na pozornosti čtenáře, který se začte do několika posledníchstránek minulých let.

Důstojnou oslavu 80 ti let trvání sboru- ukoázkou staré i moderní požární techniky i soudržnosti kolektivu hasičů jsme dobře reprezentovali znovu nalezené a obnovené památné tradice hasičstva naší obce skrbeňské.

I když téměř veškeré úsilí jsme soustředili na zdárný průběh oslav, nijak jsme nezapomínali na vlastní spolkový život.

Činnost kulturní:

27.1 jsme uspořádali na sále OB ve Skrbeni společenský ples. Finanční výsledek byl slabší z důvodu malé návštěvnosti.

24.2. byly pořádány ostatky- maškarní ples. Původně zamýšlenýprůvod masek obcí ,pro malý zájem se neuskutečnil. Tentokrát účast na akci byla velmi dobrá, panovala dobrá sousedská nálada po celý večer.

Činnost cvičební:

Do soutěže požárních družstev byla zapojena celkem 3 družstva:

Muži- se umístili v okrskové soutěži konané 30.6. v Příkazích na 1 místě. V obvodové soutěži

skončili na 5 místě z celkového počtu 22 zúčastněných kolektivů.

Dorostenky – v okresní soutěži si vybojovali pěkné 2 místo. Jednalo se o soutěž dorosteneckých

hlídek konané dne 25.8. ve Třech Dvorech. Tato soutěž byla jejich finální stanicí.

Dorostenci – výborně reprezentovali náš sbor i obec. V okresní soutěži s přehledem vyhráli

opět dorostenecká hlídka v týž den a tak postupovali do krajského kola v Rudné pod

Pradědem, které proběhlo dne 7-8 září. Tam v silné konkurenci vybojovali 10 místo.

Hra „Plamen“:

V této hře pro nejmladší jsme měli zapojeny 2 družstva- mladší a starší žáky kteří byly cvičeni obětavými vedoucími T. Spurným ml. A J. Bodlákem. Tyto kolektivy během roku průběžně plnili řadu úkolů a jejich zhodnocení m.j. Proběhlo na závěrečném srazu hry „Plamen“ dne 27.10 ve sportovním areálu ve Třech Dvorech. Zde byly mladší žáci vyhodnoceni na 3 místě a starší žéci na 5 místě z celkového počtu 20 ti zůčastněných kolektivů.

Stav členstva:

Celkový stav členstva činí: 72 clenové z toho připadá 21 žen.

Noví členové:

Božena Blažencová nar 1963,

Sylva Lániková nar 1963,

Miluše Otázková nar 1963,

Hana Kloušková nar 1964

Zdeňka Přidalová nar 1964

Úmrtí v tomto roce:

V prvních dnech tohoto roku opouští řady skrbeňských požárníků náhle a neočekávaně br. Josef Mikulka, který po 30 let nepřetržitě vykonával funkci jednatele. Důstojným rozloučením u zbrojnice- spuštění motorové stříkačky a dvojhlasným odtroubením signálu bratry trubači- Josefem a Petrem Fialovými- vzdává požární sbor ve Skrbeni , za početné účasti okolních sborů okrsku i mimo něj poslední poctu zemřelému. Za mrazivého lednového zimního počasí pronáší smuteční projev nad hrobem zesnulého br. Vilém Vovesný. Po něm se smuteční atmosférou hřbitova nese píseň „Moravo Moravo“ od našich krojovaných trubačů.. I tanto smuteční akt byl důstojnou reptresentací našich požárníků, všech věkových kategorií i vizitkou pečlivé organizace výboru sboru, zvláště pak velitele br. Vladimíra Borláka a jeho organizačního kolektivu.

A ještě jednou v letošním roce vlaje na žerdi na požární zbrojnici – smuteční černý prapor.

Ten oznamuje našim občanům smutnou zprávu, že nás navždy opustil br. František Coufal,obchodník z Podvrbí. Smuteční rozloučení proběhlo v obřadní síní olomouského krematoria

za početné účasti občanů a našich krojovaných požárníků, kteří stáli čestnou stráž u rakve. Za požární sbor se s bratrem Coufalem rozloučil br. Ondřej Fiala. Po zesnulém zůstává památka

(písemná) i v této knize- hned v úvodu spolu s br. Šulcem se br. František Coufal zapojil kromě své spolkové činnisti odborné,cvičné i do činnosti osvětové.

Bratři navždy opouští své rodiny i početnou rodinu požárníků, ale v našich vzpomínkách zůstává trvalé. Čest jejich památce.... V tomto roce také náhle umírá předseda OV SPOOlomouc

br. Antonín Doležal.

Výroční členská schůze:

Konala se v neděli 16.12.1979 na sále OB ve Skrbeni, za řízení předsedy br. Antonína Procházky.

Zhodnotila uplynulý rok z hlediska našeho významného výročí, které jsme v naší obci důstojným způsobem oslavili. Schůze dále předložila nový návrh výboru ZO SPO Skrbeň ke schválení:

Předseda........................................Petr Fiala- t.č. V činné voj. Službě

Místopředseda...............................Antonín Procházka

Velitel............................................Vladimír Bodlák

Jednatel..........................................Josef Raušer

Preventista.....................................Miroslav Stejskal

Hospodář.......................................Josef Fiala – trubač

Zbrojíř...........................................Jiří Král

Referent organizační.....................Rostislav Svačinka

Referent výchovný........................Tomáš Spurný st.

Vedoucí mládeže...........................Tomáš Spurný ml., Jiří Bodlák

Vedoucí žen...................................Anna Otásková, M. Gešvindrová- zástupce jednatele

Reviziři.........................................Vladimír Spáčil st., Štefan Briško

Člen výboru..................................Vilém Vovesný, František Koloušek,

Milan Vítek, Zdena.Přidalová

Kandidátka byla jednomyslně schválena VČS.

Schůzová činnost:

Celkem se konalo 12 výborových a 11 členských schůzí. V obci jsme provedli 2 námětová cvičení s úspěšným výsledkem.

Hospodaření: Příjem činil.............................18.423 Kčs

Vydání celkem........................16.005 Kčs

Zůstatek....................................6.512 Kčs

Závěrem je třeba poděkovat všem našim členům za aktivní přístup ke spolkovému životu, zvláště v tomto roce, kdy navazujíce na dávné tradice obětavosti a příkladné kolegiality a soudržnosti skrbeňských požárníků, otvíráme novou desítku budoucnosti hasičstva v naší obci, abychom tak v pravdě naplnili heslo „Pro bližního-vlast-národ.

 

 

 

 

 

 

Sestavil a zapsal Petr Fiala

Skrbeň 1