Jdi na obsah Jdi na menu

1976

10. 4. 2015

1 9 7 6

Stav: Stav členstva k 31.12.1976 činí 81 členů z toho 22 žen. Získali jsme 3 členy, z toho

1 ženu.

Úmrtí: Dne 8 února 1976 zesnul ve věku 83 roky br. Josef Koudelný- čestný předseda sboru.

držitel věrnostní medaile za 50 let členství, čestné uznání OV SPO.

Dne 8 června 1976 zesnul ve věku 78 let br. Martin Vodička

držitel věrnostní medaile za 50 let členství, čestné uznání OV SPO.

Činnost Stav členstva k 31.12 1976 se do počtu oproti minulému roku podstatně nezvýšil na

sboru: přání OV SPO , ale zato jsme získali hodně mládeže do našeho sboru.

Správní: Schůzová činnost: Výborových schůzí se konalo 12 za účasti104 členů, to je 8 členů na

schůzi.

Členských schůzí se konalo 11 za účasti 251 členů, to je 23 členů na

schůzi.

Zúčastnili jsme se všech schůzí okrsku. Na pozvání MNV a MV NF zúčastnili jsme se

všech zasedání nejméně 1 členem.

Seminářů svolsných OV SPO v Olomouci jsme se zúčastnili takto: předsedů 3x,

preventistů 2x, velitelů požárních družstev CO 1x.

Technická:Veškerá činnost na úseku výcviku a školení členstva byla prováděna podle plánu

směrnic výcvikového roku. V zimních měsících byla věnována péče údržbě a

zazimování čerpadel a požárního vozidla.

Na úseku prevence byla provedena kontrola 246 obytnýchdomů a 5ti provozoven MNV.

Kontrolu provádělo 12 členů našeho sboru, bez účasti členů MNV, ač to směrnice

požadují.

Okrskové námětové cvičení se konalo10.7.1976 , při oslavách 100 trvání požárního

sboru v Příkazích, bylo to ukázkové cvičení 9ti požárních sborů, včetně veřejného

požárního sboru Olomouc s cisternou qa vysokozdvižnou plošonou.

Další námětové cvičení se konalo ve Skrbeni 22.8.1976 spojené se soutěží s vodou

za účasti5ti sborů.

Soutěže: Podle časových limitů bylo pořadí: Rataje, Skrbeň, Hynkov, Horka, Příkazy,

Okrsková:22.5.1976 v Příkazích připraveno 40 členů- mužů, žen a žactva.

Muži:                                   ženy:                                      žáci 8-12:                                   žáci 13-15

vel. Tomáš Spurný ml.        vel.Jarmila Velecká              vel. Mojmír Mrtýnek                     vel. Lubomír Dopita

Jan Šrámek                              Milada Psotová                     Roman Ditrich                              Alois Musálek

Josef Mach                              Hana Bodláková                    Ivoš Najdekr                                 Josef Hanzl

Josef Roh                                Jarka Dostálová                     Leoš Procházka                           Jan Dopita

Lubomír Dopita                       Helena Vaterová                     Pavel Sedláček                           Milan Řoutil

Milan Vítek                               Alena Spáčilová                     Ivoš Studený                              Josef Bašta

Jiří Bodlák                                Věra Henemanová                 Václav Bodlák ml.                      František Dopita

Ladislav Koloušek                    Marie Jašková                        Vojtěch Navrátil                          František Koloušek

získalo 1 místo                        Dana Bajlová                           Petr Kadlec                                Petr Jílek

                                               Milada Gešvindrová                 Petr Koloušek                             získalo 2 místo

                                                získalo 2 místo                        získalo 1 místo

Soutěž se konala za velmi nepříznivého počasí a přesto dosáhla svým výkonem družstva pěkné umístění.

Je třeba vyzvednout práci velitelů T. Spurného ml., J. Velecké,

a u žactva M. Mrtýnka a L. Dopitu.

Okresní a MP:   Následovala příprava družstev v tom složení jako v okrsku na okresní kolo, které se konalo ve dnech 5 a 6 června na Července.

První den soutěžila jen mládež MP a to 57 družstev to je 570 žáků. Po této soutěži se

konala soutěž MP zapojených do hry Plamen 76. Spojení obou soutěží v jeden den bylo

velké zatížení pro ty nejmenší žáky.

 

To odsuzovali i velitelé sborů, tak jako celou organizaci . V konečném pořadí ze 57

družstev bylo umístění našich dobré:

Družstvo žáků 8-12 velitel M. Mrtýnek na 15 místě

Družstvo žáků 13-15 velitel L. Dopita ml. Na 22 místě

V soutěži hra Plamen 76 soutěžila družstva:

8-12 R. Ditrich, V. Bodlák ml., L. Procházka, j. Janečka, velitel M.Mrtýnek

13-15 J. Dopita, A. Musálek, P. Jílek, M. Řoutil, velitel J. Bašta

Okresní Druhý den 6.6.se konala soutěž mužů a žen v počtu 68 družstev.

Muži Družstvo mužů vel.T. Spurný ml.obsadilo 8 místo

ženy Družstvo žen vel. J. Velecká obsadilo 4 místo ze 7 družstev.

DorosteneckéDalší soutěž které se zúčastnil náš sbor byla soutěž dorosteneckých hlídek, která se

hlídky: konala dne 4.9.1976 ve Třech Dvorech. Za náš sbor nastoupila družstva:

Dorostenci. Vel. Šrámek Josef, Lubomír Dopita, Josef Roh

Dorostenky: vel. Hana Bodláková, Helena Vaterová, Věra Henemanová.

Obě družstva obsadila 1 místo a postoupila do krajského kola.

Krajské kolo dorosteneckých hlídek: Krajské kolo se konalo 24. a 25 září v Jánských Koupelích, kde dosáhla pěkného  2 místa z deseti  družstev.

Soutěžní činnost uzavírá v závěru roku hra Plamen76 ve Třech Dvorech, která se konala

2.10.1976. Obě družstva soutěžila a byla pochválena předsedou OV SPO za velmi dobré

počínání.Vešlkou chybou bylo že vedoucí určený na tuto soutěž Milan Vítek nezajistil

včasný odvoz MP, kteří celé dopoledne čekali před zbrojnicí.

Školení:Na návrh OV SPO v Olomouci, vyslali jsme 26.3.1976 3 členy na týdení školení pro

vedoucí mládeže do Jánských Koupelí. Vedoucí mládeže J. Bodlák a T. Spurný ml. Získali

průkazy oddílového vedoucího mládeže pro žactvo 8-15 let.Br. Josef Šrámek byl vyškolen

jako instruktor dorosteneckých hlídek pro okres. Br. Bodlák Vl.st. Zúčastnil se v dubnu

3 denního čkolení pro velitele na Bouzově.

Politicko organizační školení se konalo během roku 8x za účasti 203 členů.

Socialistický závazek k XV sjezdu KSČ a 55 výročí založení KSČ byl splněn.

Odpracováno při údržbě a výstavbě vodních zdrojů 40 hodin, údržbě zbrojnice 70 hodin,

údržbě požární techniky 120 hodin, sušák na hadice 20 hodin, výstroje a výzbroje 60 hod.

Při plnění volebních programů120 hodin, na pomoc zemědělství při sklizni během žní 75

hodin.Sebrat 4000 kg. Odpadových hmot-závazek splněn na 6.400 kg. Železa.

Poděkování patří mladým členům, kteří provedli v naší klubovně úpravu malováním

nátěry a podobně z vlastní iniciativy a vlastními prostředky.

Kulturní Po stránce kulturní a politicko výchovné zúčastnili se naši členové a mládež všech oslav

činnost: pořádaných v naší obci , oslav výročí požárních sborů a pohřbů zemřelých bratří okrsku

krojovaně i v občanském. Naším bratrům vypravujeme pohřeb požárnický.

Během roku navštěvují bratři z výboru namocné bratry za pobytu v nemocnici i doma, s

předáním malé pozornosti.

Náš sbor pořádal 14.2.1976 ples, který byl valmi dobře navštíven, 28.2.1976 ostatkovou

zábavu , která se rovněž vydařila, 25.8.1976 dvoudenní zájezd na Znojemské hodokvysy.

Účastníci zájezdu byli spokojeni.

Jmění: Hospodaření sboru v uplynulém období:

Příjem ze zábav, podniků a sběru železa...........17.730.70

Vydání................................................................20.560.76

schodek - 2.830.06

Hotovost.......................................................................0

Vklad u Státní Spořitelny.....................................5.611.50

 

 

VČS: 10.11.1976 byl konečně přijat návrh na doplňovací volby předsedou sboru Viléma

Vovesného, který podával již 12.10.1975.

28.11.1976 zahájil br. Velitel Vl. Bodlák Výroční členskou schůzi za účasti 42 členů a

11 hostí. Po kulturní vložce , kterou provedli naši mladí požárníci, která se všem líbila

přednesl předseda sboru zprávu o činnosti a hospodaření základní odganizace ve Skrbeni.

Na závěr své zprávy poděkoval všem členům, kteří se aktivně podíleli na práci ve sboře,

MNV za dobrý vztah a podporu, jakož i všem složkám NF i občanůmnaší obce za podporu

při našem podnikání. Poděkoval osobně za spolupráci a popřál aby se práce sboru nadále

dařila, všem popřál hodně úspěchů v práci , hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě.

Do výboru byli zvoleni: Josef Raušer, Petr Fiala, Jar. Velecká, Zdenek Palla,

Tomáš Spurný ml.,

Poslední schůzi v tomto roce a to ustavující výborovou za účasti 10ti šlenů a 1 ženy

zahajuje odstupující předseda sboru Vilém Vovesný. Bylo přikročeno k rozdělení funkcí:

ustavení Předseda...................................Antonín Procházka

výboru: Místopředseda...........................Josef Raušer

Velitel........................................Vladimír Bodlák st.

Refernt prevence.......................František Koloušek st.

Refernt vých. Práce.................. Josef Raušer

Refernt organizační...................Antonín Procházka

Jednatel......................................Josef Mikulka

Hospodář...................................Josef Fiala st.

Ref.mat.tech.zabezpečení..........Tomáš Spurný st.

Zbrojíř........................................Jiří Král

Vedoucí mládeže........................Tomáš Spurný ml.

Refert žen...................................Jarmila Velecká

Členové výboru..........................Zdenek Palla, Petr Fiala, Vilém Vovesný

Revizoři účtů..............................Jar.Král st., Jar. Kovařík, Boleslav Psota ml.

V NF bude sbor zastupovat předseda Ant. Procházka

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný.