Jdi na obsah Jdi na menu

1975

9. 4. 2015

1 9 7 5

 

Stav: Stav členstva k 31.12.1975 činí 80 členů, z toho 21 žen.

Činnost sbotu: Výborových schůzí se konalo 20 za účasti 60 členů, to je 8 členů na schůzi.

Členských schůzí se konalo 10 za účasti271 členů, to je 27 členů na schůzi.

Sbor se zúčastnil 11 schůzí okrsku za účasti 51 členů, to je 5 členů na schůzi.

Na pozvání MNV a MV NF se sbor zúčastnil všech zasedání nejméně 1 členem.

Semonář předsedů OV SPO v Olomouci zúčastnil se sbor následovně:

1 denní předsedů, 2 denní preventistů, 2 denní velitelů požárních družstev CO.

Technická: Na počátku roku , v zimních měsících byla činnost sboru zaměřena na údržbu

a zazimování technických prostředků, údržbu strojů a preventivní opatření.

Protipožární hlídky provedly kontrolu v 246 obytných domech a 5ti provozovnách

MNV. 4X proveden praktický výcvik, 4 námětová cvičení v obci. Při údržbě a

výstavbě zbrojnice bylo odpracováno 50 hodin, sošák na hadice 30 hodin, údržba

požární techniky 180 hodin.

Školení členstva pro technickou přípravu praktického výcviku bylo věnováno

mnoho hodin.

Soutěže: O velmi dobré přípravě cvědčí to že do okresního kola , které se konalo 14.6.1975

v Příkazích připravil velitel s.V. Bodlák st. 2 družstva žáků od 8-12 let a 13-15 let.

2 družstva mužů a 1 družstvo dorostenců (okresní kolo se nekonalo pro

spartakiádu). Při konečném hodnocení se nače družstva umístila následovně:

Muži- velitel Ondřej Fiala na 1 místě

- velitel Petr Fiala na 3 místě

Dorostenci- velitel Tomáš Spurný ml. Na 1 místě

Žáci- 8-12 let velitel Mojmír Mrtýnek na 2 místě

- 13-15 let velitel Lubomír Dopita na 2 místě

V soutěži jednotlivců dorostenců se umístili: Tomáš Spurný ml. Na 1 místě

Milan Vítek na 2 místě.

Okresní Okresní soutěž požárních hlídek se konala na Kopečku 28.9.1975 byla obeslána

soutěž Družstvo dorostenců- veleterl Tomáš Spurný ml.členové Jan šrámek a Josef

požárních šrámek získali 1 místo,

hlídek: Družstvo dorostenek- velitel Jarmila Velecká členky Alena Spáčilová a Jarmila

Dostálová získali 2 místo. Naše družstvo dorostenců postoupilo do krajského kola.

Krajská Krajské kolo dorostneckých hlídek které se konalo ve Velkých Karlovicíchse naše

soutěž družstvo umístilo na 1 místě z deseti okresů. Velitelem soutěžního družstva

požárních dorosteneckých hlídek byl Tomáš Spurný ml. Členové Jan Šrámek a Josef Šrámek

hlídek: Odměna: diplom, putovní pohár, magnetofon v ceně 2.900 Kč a každý člen družstva

obdržel koženou aktovku v ceně 250 Kč.

Na výroční schůzi sboru byla vyslovena všem členům hlídky veřejná pochvala

a uznání za jejich obětavý výkon a vzornou reprezentaci našeho sboru

Soutěž MP: Do okresního kola to je na 1 sraz soutěží těch nejmenších, zapojených do hry Plamen

který se konal 19.10.1975 na Kopečku jsme připravili 3 kolektivyMP ve složení:

1 kolektiv 2 kolektiv 3 kolektiv

Velitel: Mojmír Mrtýnek Velitel: Váslav Bodlák ml. Velitel: Lubomír Dopita

1 člen: Pavel Sedláček Roman Ditrich František Dopita

2 člen: Ivoš Studený Petr Koloušek Josef Bašta

3 člen: Vojtěch Navrátil Ivoš Najdekr Alois Musálek

4 člen: Jan Dopita Petr Kadlec Miroslav Řoutil

5 člen: Leoš Procházka František Koloušek ml.

 

 

Hra Plamen 75: 1 srazu na Kopečku se účastnilo24 kolektivů, naše kolektivy se umístili v tomto

pořadí: Velitel Mojmír Mrtýnek- 5. místo

Velitel Václav Bodlák ml.- 7. místo

Velitel Lubomír Dopita- 13. místo

Bylo to umístění dobré s ohledem na to, že měli jen krátkou dobu na získání

vědomostí v oblasti činnosti: ideově výchovné, požárně technické, preventivně

výchovné, branné a sportovní, veřejně prospěšné, kulturní. Dle tohoto výčtu je

vidno, jak náročná je hra Plamen. Z usnesení krajské konference SPO nám

vyplývá úkol rozšířit počet kolektivů mládeže zapojených do celostátní hry

Plamen tak aby na každou organizaci připadl 1 kolektiv mládeže zapojený do této

hry. Tento rok má náš sbor dva kolektivy MP a tyto jsme přihlásili do hry Plamen.

Aby uspělo družstvo v soutěži, musí se dobře připravit a to klade na vedení této

mládeže velké úkoly po stránce výcviku. Tento rok se to podařilo uskutečnit také

proto, že předseda sboru se angažoval od samého počátku pro zapojení našich MP

do hry Plamen a obstaral příručky a směrnice, jakož i nákup vzduchovky pro

výcvik střelby a granátů pro vrh na cíl. Za vedoucí mládeže byli zvoleni Jiří bodlák

a Tomáš Spurný ml. Jako pomocníci bratři Šrámkové. Soutěžní družstva

doprovázel na soutěž br.A. Procházka, který tuto starost konal za br. Velitele

který v tuto dobu byl na rekreaci v Tatrách. Rekreaci přerušil předčasně, aby

pomohl zajistit dopravu soutěžících a mohl být při tom.

Politování hodné je že OV SPO v Olomouci nezajistil odvozy soutěžících, kteří

bojovali za OV SPO v Olomouci a organizace ve Velkých Karlovicích nebyla na

úrovni.

Další aktivní činnost našeho sboru: 29.6.1975 účast na okrskovém námětovém

cvičení v Horce a 27.7.75 na námětovém cvičení v Chomoutově.

Zajišťování pitné vody pro školní jídelnu přečerpáním vody ze studny státního

statku. Usnesení z minulé VČS bylo splněno ve všech bodech.

Při plnění volebních programů v akci Z odpracováno 180 hodin. Odpadních

surovin sebrat 4000 Kg. Železa- splněno 6.400Kg.

Kulterní V červenci se aktivně zúčastnili naše obě družstva žáků dětského dne na sokolském

činnost: hřišti, kde předvedla útok s vodou, velmi zdařile a obecenstvo odměnilo MP

nadšeným potleskem.

Spolupráce s TJ Sokol, jezdeckým oddílem SSM a Státním statkem je dobrá.

Na pozvání MNV a MV NF zúčastnili jsme se všech zasedání nejméně 1 členem

Při oslavách 8. května jsme zaznamenali největší účast krojovaných členů- 11 členů

a 15 členů mládeže. Taktéž pohřbů bratrů ve sborech 3 okrsku zúčastnili se naši

bratři krojovaně i v občanském oblečení. Dvojice našich členů pomáhali získávat

od občanů závazky na akci Z. Sbor pořádal v tomto roce 1 společenský ples,

zahradní slavnost a martinskou zábavu.

Jmění: Hospodaření sboru v uplynulém období:

Příjem ze zábav a podniků...................................15.561.00 KČ

Vydání..................................................................16.876.15 Kč

schodek................1.306.15 Kč

Hotovost...................................................................465.85 Kč

Vklad u Státníspořitelny.........................................8.322.20 Kč

Celkem.....................8.788.05 Kč

Schodek 1.306.15 nepovažujeme za pasívní, neb jsme 3 takové schodky investovali

do soutěží našich mladých požárníků, od kterých očekáváme, že se někteří stanou

dobrými členy našeho sboru. Po stránce výcviku a soutěží jsme měli velmi dobré

výsledky, dík obětavé práci br. Velitele Vlad. Bodláka st.vedoucího mládeže Jiřího

Bodláka,Tomáše Spurného ml. Jakož i členů výboru, kteří se aktivně zapojili po

dobu soutěží organizování, referent A. Procházka a předseda sbortu V. Vovesný.

Požár: Černou skvrnou tak úspěšného roku se nám stal požár v naší obci. Dnae 26.10 1975

založil požár malý chlapec předškolního věku u Šulků, za spolupráce požárního

družstva státního statku jsme se likvidace dobře zhostili.

Požární auto:Jednání br. Velitele V. Bodláka s MNV ve Skrbeni a státní inspekcí SPO v Olomouci

bylo úspěšné. Sbor ve Skrbeni dostal papíry od skříňového auta, které je vhodné pro

přepravu zásahového družstva a hlsvně pro naši mládež na soutěže. Staré auto nákladní

které jsme měli T 805 převzala inspekce a předala požárnímu sboru Radíkov.

VČS: Výroční členská schůze se konala dne 16.11.1975 za účasti 51 členů a 43 hostí.

Mladí požárníci a požárnice provedli úspěšně vložku, která se velmi líbila. Nás

požárníky a všechny přítomné překvapila přítomnost hostů z Prahy. Na své cestě v

Severomoravském kraji zjistili že ve Skrbeni má sbor požárníků VČS , tan sbor který

reprezentovalOV SPO v Olomouci na krajské soutěži dorosteneckých hlídek a který

získal nejlepší umístění 1 místo. Proto se rozhodlneohlášeně navštívit s Karel Navrátil

předseda ÚV SPO ČSSR a jeho manželka s. Navrátilová za FV SPO ČSSR náš sbor

aby poznal jak pracuje náš sbor po všech stránkách. Hodnocení VČS bylo velmi

pochvalné, obsáhlá zpráva o činnosti za uplynulý rok, kulturní vložka MP, návštěva

schůze, zastoupení složek NF a zdravá diskuse. Oba zástupci nejvyžších složek

SPO vČSSR byli velmi spokojení a přáli sboru by se nám práce i nadále dařila.

Na závěr VČS předal zástupce OV SPO Pozdíšek a K. Navrátil vyznamenání členům

sboru.

Věrnostní medaile za 30 let: br. Jaroslav Kovařík, Jaroslav Grezl, Vilém Vovesný,

Věrnostní medaile za 20 let: br. Josef Andrýsek

Čestní uznání OV SPO v Olomouci vítězové krajské soutěže dorostu hlídek:

br. Bodlák Jiří, Spurný Tomáš ml, Šrámek Jan, Šrámek Josef.

Bylo to skutečně pěkné zakončení úspěšného období.

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný.