Jdi na obsah Jdi na menu

1974

8. 4. 2015

1 9 7 4

STAV: Stav členstva k 31.12.1974 činí 91 členů, z toho 23 žen.

Během roku bylo získáno 10 mužů a 5 žen.

ČINNOST SBORU:

správní: V tomto roce se konalo 22 výborových schůzí za účasti 180 členů a 12 členských schůzí

za účasti 299 členů, to je 24 členů na jedné schůzi.

Členové výboru se zúčastnili 12 schůzí okrsku za účasti 36 členů.

Technická: Činnost sboru je hodnocena kladně po stránce technické.

Plán práce byl vypracován řádně na celý rok. V zimních měsícíchbyla čínnost zaměřena

na zazimování a údržbu strojů aby technika byla stále v pohotovostním stavu a čkolení

členstva. V jarních měsících byly provedeny protipožární prohlídky ve všech budovách

v obci.

Požár Příkazy: aše požární družstvo vyjelo do sousední obce Příkazy k požáru teletníku JZD

a bylo do akce nasazeno a pohotově zasáhlo při likvidaci požáru. Vedení JZD dopisem

ocenilo rychlou a účinnou pomoc našeho družstva a poukázalo finanční příspěvek

250 Kč pro naši jednotku.

Výcvik byl zaměřen hlavně na přípravu soutěže do okrskovévo kola. Sbor připravil

5 soutěžních družstev to je 50 mladých členů. 2 družstva mužů, 1 družstvo žen,

1 družstvo dorostenek a 1 družstvo dorostenců.

Soutěž okrsku: Dne 1.6.1974 se konalo první kolo okrskové soutěže požárních družstev

ve Skrbeni, za účasti 15 družstev. Vše bylo připravrno pro hladký průběh soutěže

zajištěno občerstvení pro soutěžící i hosty a také dechová hudba, která měla přispět

k dobré pohodě všech účastníků. Bohužel velmi špatné počasí značně ztížilo podmínky

soutěžícím a celý průběh soutěže. Přesto může se říci že výsledky byly výborné. Uznání

a dík patří všem, hlavně našim dorostencům a dorostenkám, jejich velitelům

br. Tomáši Spernému ml., ses. Jar. Velecké a br. Jiřímu Bodlákovi.

Umístění: muži – velitel br. Vl. Spáčil...................1 místo

muži – velitel br. Svozil.........................3 místo

ženy – velitel ses. Doleželová- Palová..1 místo

dorostenky – velitel ses. J. Velecká........2 místo

dorostenci – velitel br. T. Spurný ml......1 místo

Lepšího umístění dosáhla družstva mladých požárníků díky pilnému výcviku.

Soutěž okresní: Druhé kolo soutěže – okrení soutěž se konala dne 22. a 23.6.1974 v Příkazích.

Náš sbor připravil 4 družstva.

Umístění: dorostenci...........................1 místo

ženy....................................2 místo

dorostenky..........................4 místo

muži....................................21 místo

Okresní soutěž probíhala za velmi ztížených podmínek, za deště a pěti bouřek.

Poprvé se zúčastnila 2 družstva dorostenců okresní soutěže dorosteneckých hlídek

dne 5.10.1974 která se konala ve Velké Bystřici a umístila se na 3 místě v okrese.

Dar OV SPO:Je třeba vyzvednout plnou podporu OV SPO v Olomouci, který nám zabezpečil

výstroj pro 2 soutěžní družstva a tuto nám jako odměnu daroval.

Námětové cvičení: V naší obci se konala 4 námětová cvičení.

Jedno zásahové družstvo dorostenců se zúčastnilo námětového cvičení 9.6. v Břuchotíně,

Jadno družstvo dorostenců a jedno družstvo dorostenek se zúčastnili námětového cvičení

16.6 v Chomoutově.

Dne 25 a26.5.1974 provedli naši mladí požárníci přečerpání pitné vody ze studny ČSS

ve Skrbeni do vodního zdroje pro MNV a jídelnu školky, pro nedostatek vody v tomto

zdroji.

 

Školení Náš sbor se zúčastnil velitelského dne 2 denního v Příkazích, 1 denního velitelského

velitelů dne v Bohuňovicích a velitelského dne v Lutíně 14.10.1974.

strojníků: Mladý člen Šrámek se zúčastnil aktivu strojníků 5.10.1974 Ve Velké Bystřici.

 

Usnesení VČS plnění:

Provedení 6 přednášek pro vlastní členy – splněno

Přednáška pro mládež ve škole – splněno

Relace v místním rozhlase – splněno

Preventivní prohlídky a dohlídky v obci – splněno

Politicko-výchovné čkolení členů – splněno

Praktické cvičení členů 15x – splněno

Námětová cvičení v obci 4x – splněno

Zapojení 2 družstev do soutěží – splněno- zapojeno 5 družstev

Příprava 5 členů na zkoušky VP 3 – plní se

Získat 2 družstva mládeže 15-18 let – splněno

Rozšíření členské základny o 2 členy – splněno – 10 mužů a 5 žen

Uspořádat 3 společenské zábavy a 1 ostatní akci – splněno

Socialistický Socialistický závazek našeho sboro na plnění volebního programu NF v naší obci

závazek: na rok 1974 :

Údržba zbrojnice 50 hodin – splněno, požární technika 180 hodin – splněno, sušák na

hadice 30 hodin – splněno, výstroj a výzbroj 100 hodin – splněno,

Brigády v akci“Z“ 180 hodin – splněno, sběr surovin 4000 kg. - splněno, získat 3 dárce

krve – splněno. Mimo závazek odpracovali členové sboru 140 hodin ve spolupráci

s SSM na vybudování jízdárny, kterou mohl sbor použít na uskutečnění okrskové soutěže.

Kulturní činnost: Dne 9.2.1974 pořádal místní sbor společenský ples, který byl mimořádně

hojně navštíven. Potíže činilo umístění hostů, pro nedostatek stolů na sále OB.

Ostetkovou maškarní merendu s průvodem masek po vesnici, za účasti 70ti masek.

Masky 20 ks z divadla v Olomouci a 30 ks z půjčovny v Prostějově vypůjčil sbor , zbytek

byl domácí výroby. Velké starosti dělalo půjčování hanáckých krojů. Průvod byl velmi

zdařilý a bylo potěšující že v něm byla hojně zastoupena nače mládež a podpořili nás

všichni občané obce dary a peněžním příspěvkem, za vyhrávání dechovky Kopečného

z Nákla u každého domu. Ostatková merenda byla ukončena večer taneční veselicí na

sále OB.

Hodová zábava byla usporádána 4.května.

Oslavy 9 května podpořil náš sbor účastí v uniformách v čele průvodu.

Mladí požárníci uspořádali taneční odpoledne 1.června , na kterém hrála skupina našich

mladých požárníků. Dvoudenní autobusový zájezd do východních Čech byl uspořádán

dne 29 a 30 .6. 1974. Účastnilo se 40 osob a všichni byly velmi spokojení.

Vyznamenání: Na VČS která se konala dne 24.11.1974 v 15 hodin v sále OB ve Skrbeni, předal

zástupce OV SPO v Olomouci předseda Ant. Doležal s velitelem OV SPO A. Hegrem.

Čestné uznání OV SPO: br. Antonín Procházka, Arnošt Halouzka

Věrnostní medaile

za 50 let členství ve sboru: br. Josef Bundil, Martin Vodička, Florian Vyhlídal

František Coufal

za 30 let členství ve sboru: br. Ludvík Opletal

za 20 let členství ve sboru: br. Karel Andrýsek, Vladimír Bodlák, Jaroslav Kovařík,

Jaroslav Král, Vladimír Spáčil, Tomáš Spurný,

Vilém Vovesný, Josef Fiala st.

Po skončení VČS byly promítány filmy: Okrsková soutěž v požárním sportu ve Skrbeni

Ostatková maškarní merenda, a barevný film Mezinárodní soutěž požárních drustev

v Brně 1973. Dokumentace: 8mm film Posoíšil Jarda, Dia- Kovařík stan., Vilém Vovesný

Následovala volná zábava při hudbě OB ve Skrbeni.

Jmění: Hospodaření sboru v roku 1974:

Hrubý příjem ze zábav a podniků činil...............................20.128.00 Kč

Odměna od JZD Příkazy...........................................................250.00 Kč

Úroky z vkladu...........................................................................97.40 Kč

Příjmy celkem......................................................................20.475.40 Kč

Vydání..................................................................................20.166.40 Kč

Čistý příjem za rok 1974...........................................................309.40 Kč

Pokladní hotovost.......................................................................270 Kč

Vklad u státní spořitelny..........................................................9.877 Kč

Celkem...................................................................................10.149 Kč

Základní organizace SPO ve Skrbeni se na počest 30 výročí osvobození Čerskoslovenské

socialistické republiky Sovětskou armádou zavazuje odpracovat:

Při výstavbě a údržbě zbrojnice 50 hodin, sušák§ na hadice 30 hodin

Při údržbě požární techniky 180 hodin, výstroje a význroje 100 hodin

Při plnění volebního programu v akci „Z“ 180 hodin

Sběr odpadových surovin 4000 kg. Železa

Získat 3 dárce krve

Usnesení 11 plenárního zasedání OV SPO dne 14.12.1974:

Je nanejvýše nutné se plně věnovat výchovnému působení na mládež a tuto zapojit do hry

Plamen“ 75 podle směrnice ÚV SPO a tím zvýšit počet kolektivů pro rok 1975.

Zkvalitnit u všech ZO SPO akceschopnost tím, že se bude púravidelně provádět výcvik,

školení, čímž se zlepší celková struktura zásahových družstev SPO. V poslední řadě zapojit

všechny funkcionáře jak Ov, okrsků, Zo do příprav oslav 30 výročí osvobození ČSSR

Sovětskou armádou.

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný.