Jdi na obsah Jdi na menu

1971

5. 4. 2015

1 9 7 1

Stav: Stav členstva k 31.12 1971 je 75 členů, z toho 18 žen.

Průměr účasti na schůzích byl 28 členů.

ČINNOST SBORU

správní: Místní požární sbor konal v tomto roce 11 výborových schůzí- účast 88 členů

Členských schůzí 7 za účasti 209 členů to je 29 členů na 1 schůzi.

Výroční schůze se konala za účasti 35 členů a 8 hostí. Dle zápisu VČS 41 členů 21

hostí.

Školení členů bylo provedeno6x za účasti 142 členů.

technická :Hodnocení práce sboru je tanto rok obsáhlejší jak po stránce technického výcviku, tak

po stránce zapojení členů sboru do akce pro zvelebení obce. Nedá se zde všechna práce

ve zprávě shrnout ale dá se v hlavních bodech připomenout. V zimních měsících byla

věnována činnost a pozornost požární technice, zazimování strojů a jejich

akceschopnosti a údržbě. Požární technika je v naprostém pořádku.

V jarních měsících jsme věnovali svou činnost preventivním prohlídkám. Tento úkol

byl splněn jak na jaře tak na podzim. 12 členů prohlédlo 241 batových domů.

O tuto činnost se dobře statá br. F. Koloušek.

Nábor mládeže: Dne 18.3 se konala mimořádná schůze s mládeží, která měla zájem vstoupit do

našeho sboru.18.4.1971 bylo přijato za nové členy 1 družstvo dorostenců a 1 družstvo

žen.Začalo se pilně s nácvikem do okrskové soutěže. Byl problém jak obsáhlou náplň

výcviku zvládnout. Vše dobře dopadlo. V okrskové soutěži jsme měli 3 družstva

mladých. Okrsková soutěž se konala 12.6.1971 v Příkazích. Okresní kolo se konalo

27.60.1971 v Cholině, kde se naši dorostenci umístili na druhém místě.

Dar OV ČSPO: OV ČSPO štáb výcviku přidělil našemu sboru nové cvičné stejnokroje pro celé

 družstvo, mimo to i novou baterii do auta.

Plánovaná námětová cvičení v obci byla splněna. Dne 11.7.1971 se zúčastnolo zásahové

družstvo námětového cvičení v Břuchotíně s dopravou vody na dálku. Téhož námětového

cvičení se naše družstvo zúčastnilo v Hynkově. Na aktiv strojníků byli vysláni mladí členi

Jiří Král a Slávek Psota. Na velitelský den v Lutíně byl vaslán opět mladý člen Petr Fiala.

Sbor klade důraz nato, aby teoretické znalosti o požární technice dostali zvláště mladí

členové.

Nesplněný závazek z minulého roku, to je úprava prostoru za sálem Osvětové besedy

byl v letošním roce první akcí. Akce si vyžádala 200 brigádnických hodin, za účasti

32 bratrů.

AKCE Z: Další velkou akcí, a to mimo usnesení minulé VČS v akci „Z“bylo vybudování ohradní

zdi na místním hřbitově. Do této akce se zapojilo 94 bratrů, kteří odpracovali 591 hodin.

Za MNV poděkoval za dokončení této akce na schůzi sboru dne 7.11.1971 tajemník

 s. Motal. Za sbor poděkoval br. Bodlák našim starým členům, kteří svým příkladem

 ukázali spolužití v našem spolku, kdy mladí a staří při vzájemném porozumění dokáží

mnoho. Zvláštní dík patří nejstarším členům : br. Josef Bundil, Florián Vyhlídal,

Antonín Procházka a nejstarší J. Koudelný.

Členové sboru provedli v obci sběr starého železa.

Kulturní: V tomto roce pořádal sbor 1 ples- ostatky, hodovou zábavu, zábavu se zahradním

posezením, Kateřinskou zábavu. 21. a 22.8.1971 si vyjeli členové na dvoudenní zájezd

na Znojemské hodokvasy.

Naše družstvo vypomáhalo pořádkovou službou při jezdeckém dnu Juveny při SSM

ve Skrbeni. Sbor věnoval cenu na jeden dostih, který se jel jako cena ČSPO

JMĚNÍ: Hrubí příjem ze zábav a podniků.......................22.291.80 Kč

Vydání.................................................................20.322.70 Kč

Čistý příjem..........................................................1.969.10 Kč

Vklad u spořitelny............................................ 7.024.40 Kč

Celkem ---------------------------------------------- 8.993.50 Kč

ZÁVAZEK:Závazek MS ČSPO ve Skrbeni na počest 2 sjezdu ČSPO:

Adaptace zbrojnice 100 hodin – technika 60 hodin, výzbroj a výstroj 40 hodin

V akci „Z“ odpracuje sbor 300 hodin. Na jaře provede sběr železného šrotu.

Sbor provede: 4 přednášky pro vlastní členy, 2 přednášky pro děti ve škole

2 přednášky pro všeobecnou přípravu CO-2 relace v místním rozhlase

2x preventivní prohlídky

2 politicko-odborné školení členů MPS

5 prktických cvičení členů MPS- 3 námětová cvičení v obci

2 družstva zapojí do soutěží-1 družstvo mužů a 1 družstvo žen

Získá 2 nové členy do sboru.

NOVÝ VÝBOR: na výroční členské schůzi byly voleni nový členové výboru.

Předseda.............................................Vilém Vovesný

Místopředseda....................................František Dokoupil

Velitel.................................................Vladimír Bodlák st.

Organizační referent...........................Josef Raušer

Jednatel...............................................Josef Mikulka

Hospodář............................................Boh. Tichý

Materiální referent..............................Jar. Grezl

Referent mládeže................................Boleslav Psota

Referent žen........................................Majka Machová

Členové...............................................Josef Bundil, Petr Fiala, Jiří Král,

Revizoři..............................................Josef Fiala st., Arnošt Halouzka

 

 

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný.