Jdi na obsah Jdi na menu

1970

4. 4. 2015

1 9 7 0

Stav: Stav členstva k 31.12.1970 je 42 mužů a 13 žen.

Během roku získáni 2 muži, odhlášeno 5 mužů a 5 žen,

1 žena převedena do MJPO Doloplazy.

 

Činnost sboru: Místní požární sbor konal v tomto roce 1 výroční členskou schůzi.

Správní: 12 členských a 12 výborových schůzí.

Technická: Teoretická příprava členstva se konala 7 x,

praktických cvičení provedeno 9.

Průměrná účast 12 členů.

Preventivní prohlídky jsou prováděny pravidelně a důsledně 2 x v roce a sice

v jarním období a dále před topným obdobím. Dík těmto prohlídkám nebyl ve

zdejší obci žádný požár.

V měsíci srpnu vyhlásil předseda MNV a tajemník náhle poplach , za účelem

zjištění pohotovosti sboru v případě požáru. Přesto že doba vyhlášení poplachu

nebyla vhodná, poněvadž značná část členů byla v zaměstnání mimo obec, možno

říci, že doba od vyhlášení poplachu po dosažení vodního zdroje, která trvala

7 minut, byla víc než dobrá. Tak to zhodnotili zástupci obce ve schůzi MNV.

 

Kulturní: Sbor pořádal v tomto roce 5 kulturních podniků: Ples- letní karneval, hodovou

zábavu, zájezd do Čech a Martinskou zábavu. Letní karneval, který se konal na

letním cvičišti a dal hodně práce a starostí se nevydařil tak jak bylo očekáváno.

Asi v 21 hodin se snesla na na obec velká bouře s lijákem. Mnoho účastníků

odešlo domů a přesto že se podařilo přemístit podnik do sálu, zůstalo mnoho

občanů doma v domnění, že je vše skončeno. Proto karneval skončil prodělkem.

V Červenci byl uspořádán zájezd do Čech, který byl slíben hlavně mladým členům

jako odměna za dobrou práci. Zájezd byl třídenní a každý účastník doplácel 50 Kč.

Zbytek byl uhrazen ze sborové pokladny. V listopadu byla uspořádána

Martinská zábava“.

 

Vyznamenaní a uznání :

Na okrskové schůzi, která se konala ve Skrbeni, byla udělena ČSPO a ONV pamětní

medaile br. M. Vodičkovi za dlouholetou jak sborovou tak veřejnou činnost.

Místní sbor předal čestné uznání za dlouholetou činnost ve sboru bratrům:

Bohumil Tichý, Antonín Procházka a Vilém Vovesný.

Diplomy předal br. Velitel Vlad. Bodlák s přáním hodně zdraví a dlouhého věku

k jejich šedesátinám.

 

Okresní svaz požární ochrany v Olomouci zřizuje museum, kde budou umístěny všechny hasební prostředky od vzniku hasičských sborů. Náš sbor vlastní stříkačku  která byla zakoupena v roce 1900 původně na ruční čerpání, což se ukázalo velmi obtížné při získávání občanů při požáru. Z toho důvodu byla tato stříkačka v roce 1922 upravena tak, že k ní byl přimontován motor, čímž byl velmi zvýšen

její výkon a takto sloužila dobře až do roku 1940, kdy byla vyřazena z provozu.

O tento stroj projevili zájem zakladatelé muzea. MNV a členská schůze MJPO

souhlasili s odevzdáním stroje do muzea, avšak s podmínkou: Stroj zůstane majetkem

sboru Skrbeň a kdyby snad tento při jubileu potřeboval stroj k předvedení, bude

mu bezplatně na tento den zapůjčen.

Dary : Na návrh velitele br. Vlad. Bodláka budou zaslány bratrům konajícím základní

vojenskou službu balíčky k vánocům s přáním do nového roku.

Každý aktivní člen vyjma starých, má osobní závazek na odpracování 20 ti hodin

na výstavbu obce a na údržbu výstroje a výzbroje.

Hodnota výzbroje a výstroje po přibližném ocenění je tato:

Auto.................................................35.000 Kč

stříkačka kombinovaná....................19.000 Kč

stříkačka motorová dvoukolová.......22.000 Kč

stříkačka agregát..............................18.000 Kč

Hadice a jiná výstroj a výzbroj..........11.000 Kč

Celkem...........................................105.000 Kč