Jdi na obsah Jdi na menu

1958

23. 3. 2015

1 9 5 8

Stav: Členů je 65, z toho 43 mužů, 12 žen a 10 dorostenek.

Správní: Konáno 1. výroční a 13 členských schůzí. Při volbách zvoleni dosavadní činovníci.

Soutěž: Na okrskové soutěži 8.6.1958 závodili za náš sbor tři družstva:

Muži: Bodlák Vladimír Ženy: Sedláčková Marie Dorostenky: Nerušilová Marie

Spáčil Vlad. Smětáková Ludmila Nováková Lida

Spurný Tomáš Přidalová Hana Koloušková Marta

Spurný Vladimír Kovaříková Draha Opletalová Anna

Přidal Zdeněk Absolonová Ludmila Hejzlarová Mila

Andrýsek Josef Absolonová Marie Kovářiková Jarka

Absolon František Opletalová Magda Mikulková Marie

Mikulka Josef Andrisková Terezie Tichá Liba

Směták Josef Mikulková Blaža Zatloukalová Věra

Smětáková Jarka

Družstvo mužů získalo 490 bodů a umístilo se na prvním místě, družstvo žen získalo 501

bodů a 1 místo a družstvo dorostenek 470 bodů a také první místo. Na okresní soutěži ve

Velké Bystřici získali muži 570 bodů a 6 místo, ženy 455 bodů a 5 místo, dorostenky

443 body a 2 místo. V družstvu mužů závodil místo Absolona Fr. Morávek Slávek, u žen

místo Kovaříkové Drahy- Tichá Jarka, dorostenky závodili beze změn jako na okrskové

soutěži.

Výzbroj Od stavební správy v Prostějově zakoupeno vyřazené třítunové auto. MNV ve Skrbeni

auto: zaplatil za auto 3.795 Kčs, kteroužto částku uvolnil KNV v Olomouci. O zakoupení auta

se přičinili br. Raušer Josef a Procházka Ant st. Pod vedením br. Spáčila Vlad. A za

spolupráce br. Andrýska Jos., Sedláčka Josefa, Krála Jar., Spurného Tomáše, bylo auto

přepracováno na auto požární. Požární inspektorát v Olomouci nám přidělil plachtu na

přikrytí auta, nová kola (pneumatiky) a koženky na sedadla. Sbor přispěl na opravu auta

částkou 1.750 Kčs.

Zbrojnice: Nová zbrojnice vznikla adaptací bývalé lednice obecního hostince. Náklad na adaptaci

činil 15.00 Kčs, kteroužto částku uhradil MNV z povoleného rozpočtu. Mimo peněžitého

nákladu bylo zdarma odpracována potřebná manální práce, členy sboru a občany.

Zbrojnice byla slavnostním způsobem předána sboru dne 3 srpna 1958.

Upomínkové Při slavnostním předávání zbrojnice obdrželi členové sboru , kteří jsou nejméně

listy: 20 let jeho příslušníky, upomínkové listy. Jsou to br. Bundil Josef, Vodička Martin,

Vyhlídal Florián, Coufal Fr., Dokoupil Fr., Svozil Fr., Tichý Boh., Sedláček Jos.,

Koudelný Jos., Procházka Ant., Halouzka Arn., Kovařík Ciril, Opletal Ludvík, Zatloukal

Matouš, Šustek Jan, Hosť Gabriel.

Odznak VP: Po úspěšně složených zkouškách obdrželi odznak vzorného požárníka br. Bodlák Vl.,

Spurný Tomáš, Andrýsek Josef, Spáčil Vlad., Mikulka Jar., Přidal Zdeněk, Směták Josef,

Spurný Vlad. a sestry: Sedláčková Marie, Tichá Jarka, Opletalová Magda, Absolonová

Lida, Absolonová Marie, Smětáková Lida, Mikulková Blaža, Přidalová Hana, Andrýsková

Terezie (provdaná Baštová). Odznaky slavnostně předali na výroční členské schůzi dne

6.12.1958 br. Vaňák a Třeštík z OV ČSPO.

Slavnostní V neděli 3. srpna byla ve světničce hasičského sboru upravena výstavka památek sboru

předání a odpoledne od 13 hodin před ozdobenou zbrojnicí, bylo vítání br. Sborů ( Křelov,

zbrojnice Břuchotín, Příkazy, Horka na d Moravou) . Od 13.30.byla slavnostním způsobem

3.8.1958: vztyčena státní vlajka. Slavnost zahájil předseda sboru br. Koudelný Josef a přivítal

srdečnými slovy milé hosty a všechny přítomné. Předseda MNV Zatloukal Vladimír po

krátkém proslovu předal klíče od zbrojnice do rukou velitele sboru br. Bodlákovi Vl. Který

otevřel zbrojnici, aby sloužila sboru. Velitel OČSPO br. NakládalFr. Z Velké Bystřice

přednesl pozdrav za ústředí k naší slavnosti a částečně zhodnotil práci našeho sboru.

 

Za ONV přednesl pozdrav br. Hebelka Adolf z Břuchotíny. Na to předali br. Nakládal a

Koudelný členům sboru upomínkové listy. Po předání upomínkových listů slyšíme zvuk

trubky oznamující požár v obci. V několika vteřinách vidíme jak ujíždí koňské spřežení s

motorizovanou stříkačkou na určené místo požáru (rožní dům Vojtěcha Vrbky) a zastavuje

u studny před obydlím Stan. Přidala. K obsluze této stříkačky nastupuje družstvo starších

členů za vedení br. Josefa Sedláčka a br. Koloušek Fr., Kovářík Cyril, Vodička Martin,

Fiala Josef, Coufal Fr., Dokoupil Fr., Zatloukal Matouš, Procházka Ant. st. Současně s

motorizovanou stříkačkou dopravuje družstvo dorostenek vlastními silami dvoukolovou

stříkačku k studni před obecním hostincem za vedení br. Andrýska Josefa. Novou stříkačku

PS 8 za vedení br. Spáčila Vlad. Přiváží auto před hospodářskou budovu Anděli Kleinové.

V rychlosti rozhozeny a zapojeny hadice, slyšíme hukot strojů a v několika vteřinách

skoro současně chrlí všechny zapojené hadice spousty vody na určené místo požáru, takže

v krátké době proměněno okolí požáru v jezero, ja bývá po velké průtrži mračen. Poněvadž

v zápalu práce s hašením, nebyly vždy hadice s vodou usměrněny pouze na místo požáru

mnozí z členů byli správně postříkáni, takže pak se podobali hastrmanům z některé

pohádky. Požární cvičení bylo bedlivě sledováno účastníky slavnosti, kteří byli s jeho

provedením velmi spokojeni. Po cvičení byla stažena státní vlajka a následovala veselice v

nově upraveném sále obecního hostince, jakož i před hostincem, kde ve stínu stromů za

připravenými stoly se sedadly, starší účastníci slavnosti, se bavili a naslouchali hudbě,

přenášené zesilovačem ze sálu, aby ti nejmenší mohli si poskočit na pódiu, které bylo

postaveno před budovou MNV. Třeba podotknout , že naše hospodyňky připravily spoustu

sladkostí a zmrzliny, takže i nejnáročnějším účastníkům slavnosti všechna jejich přání

mohla být splněna. Večer pořádána v sále obecního hostince taneční zábava. Pořádaná

slavnost splnila svůj účel, jak morálně, tak i finančně.

 

 

 

 

Zapsal Šolc.