Jdi na obsah Jdi na menu

1949

15. 3. 2015

1 9 4 9

STAV: Sbor měl v tomto roce 34 činných a 92 přispívajících členů.

ÚMRTÍ:Zemřel zakládající člen a čestný předseda sboru br. Fiala Josef,

zasloužilý člen a činovník sboru br. Kolíbal Josef,

přispívající členové br. Dokoupil František, Podivínký Florián, ses. Mikulková Anna,

a Moucová Anna.

SPRÁVNÍ: Konáno 15 schůzí výborových a členských, 1 valná hromada a 1 schůze slavnostního

výboru. Při valné hromadě zvolen za odstoupivšího  jednatele br. Viléma Vovesného

br. Mikulka Josef ml. Jiných změn činovníků nebylo.

OSLAVY: V rámci oslav 50 letého trvání sboru, byl v naší obci pořádán okresní sjezd hasičstva a

konána okresní valná hromada.

INVENTÁŘ: Zakoupen opotřebovaný vůz značky Mercedes za 40 000 Kčs.

POŽÁR: Hasičský sbor se zúčastnil požárních prací při požáru šopy místního velkostatku u lesa.

Okresní sjezd hasičstva ve Skrbeni.

50 let spolkového života jest přece jen dosti dlouhá doba, která nutí každého příslušníka sboru k úvaze a ku vzpomínce, na vykonanou práci, jakož i na ty, kterým tato práce byla svěřena a kteří ji s úspěchem splnili. Celková činnost spolku , jest výsledkem práce všech jejich příslušníků , přece jen ve spolku, ve kterém činovníci pracují dobrovolně a s láskou pro splnění spolkových úkolů, jest práce radostnější a úspěšnější. Na našem venkově, kde společenský život jest budován na podkladě přátelství a vzájemném porozumění, má i hasičský sbor, sloužící k ochraně svých spolubližních, hodně příznivců a přátel a proto i pro spolkový život, dosti schopných a obětavých činovníků a spolupracovníků. Hasičský sbor ve Skrbeni, vzpomíná dne 19. srpna 1949- 50 ti letého svého trvání. K důstojné oslavě tohoto významného jubilea bylo rozhodnuto na členské schůzi, dne 17 března požádati OHJ o přidělení okresního sjezdu hasičstva do naší obce. Žádost byla projednána na schůzi okrskových velitelů a usneseno, přiděliti okresní sjezd do Skrbeně a po schválení OHJ, stanoven den pořádání na 3 července. K úspěšnému zdolání všech příprav se slavností spojených ustanoven na členské schůzi 14 června přípravný výbor z br. Sedláček Josef, Procházka Antonín, Vodička Martin, Koudelný Josef,Koloušek František, Mikulka Josef ml., Targač Karel, Kovařík Jaroslav st., Svozil Frant. A Šolc Jan. Současně stanoven následující pořad slavnosti. Od 9. hod. dopoledne slavnostní valná hromada OHJ , od 11 hod dopoledne odchod členů sborů na místní hřbitov, u kříže bude položena kytice k uctění zemřelých členů sboru a vzpomínkový projev přednese br. Šolc Jan. Odchod k pomníku padlých, položena kytice a projev br. Kolouška Fran. U obecního hostince rozchod. O 2 hod odpoledne řadění průvodu před obecním hostincem, odchod na sokolské hřiště, kde budou předány zasloužilým členům sboru diplomy. Na této schůzi byly též přiděleny členům jednotlivé dílčí úkoly práce, stanovené pro připravovanou slavnost jako: tombola(br. Coufal F), zmrzlina( br. Procházka A.), kavárna( br. Kovařík J.st.), bufet(br. Koudelný a Šolc), vlajková výzdoba (br. Půr V.), obstarání stanů od voj útvarů(br. Sedláček J a Halouzka), kytice(br. Tichý), a jiné. Poslední týden před slavností, byla soustředěna práce hlavně na dvě místa a to na úpravu sokolského hřiště a u Šolců, kde u vytopené plotny se oháněly naše hospodyňky, aby připravily pro nedělní hosty dostatek sladkostí. Přes chladné a napříznivé počasí, od rána do pozdního večera, panoval na sokolském hřišti čilý ruch. V šechno činné členstvo, účastňovalo se ochotně prací s úpravou cvičiště spojených a při vzájemném porozumění, práce úspěšně pokračovala. Ku včasnému zdolání přípravných prací, mnozí členové sboru, obětovali i část své dovolené. Dovoz a odvoz vypůjčených desek a židlí, obstarali br. Král F. A Král J. V předvečer slavnosti, při pohledu na upravvenéhřiště, každý musel uznat, že je vhodně upraveno k důstojnému ořijetí našich milých hostů a všichni, kteří se na jeho úpravě podíleli, mohli býti s jeho výsledkem více jak spokojeni.

Den slavnosti se přiblížil- vesnice se oblékla do svátečního hávu, z domů vlají prapory ve státních barvách a pomník padlých je pěkně vyzdoben květinami. Od ranních hodin, různými dopravními prostředky, sjíždějí se členové sborů z blízkého i vzdáleného okolí. V místním farním kostele jest sloužena mše svatá za zemřelé členy sboru. Sál obecního hostince se naplňuje delegáty sborů a se značným spožděním jest pak zahájena slavnostní valná hromada OHJ.

Rodiny zesnulých členů sboru zaplňují místní hřbitov, aby s našimi hosty, vzpomenuli těch, kterým nebylo dopřáno dočkati se dnešního dne. Však jednání na valné hromadě, v důsledku pozdního zahájení se protahuje, takže končí teprve o půl jedné v poledne místo stanovených 11 hod. Po valné hromadě seřaděn průvod členů sborů, kteří za vedení velitele OHJ br. Dvořáka odcházejí na místní hřbitov, kde za zvuků Bethovenova smutečního chorálu a Nešverovy „Moravěnky“ položena kytice u hřbitovního kříže a vzpomenuto krátkým tichem členů sboru, kteří na tomto hřbitově jsou pochovány. Pro značně pokročilou dobu, muselo být upuštěno od proslovů, jak na hřbitově, tak i u pomníku padlých. Z místního hřbitova odchází průvod k pomníku padlích, kde za zvuků „Hoši od Zborova“ byla položena na pomník kytice a státní hymnou byla tato pietní vzpomínka ukončena.

Po poledni se před obecním hostincem řadí průvod členů hasičských sborů. V čele průvodu jest nesena státní vlajka, za níž jest malebná skupina hochů a děvčat v národních krojích a žen v krásných krojích. V průvodu byly neseny dva sborové prapory(Velká Bystřice a Velký Týnec) a pochodovala skupina fanfáristů z Velkého Týnce. Dále následovalo předsednictvo OHJ a dechová hudba p. Kopečného z Nákla. Průvodu se účastnilo celkem 464 krojovaných členů( z toho 56 žen) a sice podle okrsků:

I okrsek.............83 členů II okrsek...........30 členů III okrsek …....44 členů IV okrsek....... ..83 členů

V okrsek............40 členů VI okrsek ........48 členů VII okrsek.......61 členů VIII okrsek.......75 členů

Průvod byl velmi pečlivě uspořádán a zanechal u pozorovatelů, při pochodu vesnicí velmi příznivý dojem. Po dojití průvodu na sokolské hřiště byla vztyčena státní vlajka, za zvuků státní hymny.

Jako první číslo odpoledního pořadu bylo ocenění dlouholetého členství ve sboru, které provedl velitel OHJ br. Dvořák s velitelem místního sboru br. J. Sedláčkem. Za 40 leté členství ve sboru

byl br. Mikulka Jos. odměněn kovovou medailí od ZHJ a zároveň je mu předán zarámovaný upomínkový list. Za 25 letou činnost ve sboru byli odměněni kovovou medailí od OHJ a vzpomínkovým listem br. Doležel T. Vodička M. Bundil J. Vyhlídal F. Koudelný J a Coufal F. Po tomto slavnostním aktu přivítal naše milé hosty, za místní obec a hasičský sbor br. Vodička M. Velitel OHJ br. Dvořák, ve svém proslovu, promluvil o úkolech a povinnostech hasičstva. Bezpečnostní referent ONV Štěpánek promluvil o povinnostech hasičstva vůči státu. Zdravici k 50 ti letému jubileu našeho sboru přednesl jeden z nejsterších členů sboru, bývalý zakládající člen našeho sboru br. Machálek z Černovíra. Nato předvedli 3 družstva fregventantů školy, požádané OHJ ukázky nového cvičení s hadicemi. Družstvo žen ze Slavonína, pěkně předvedlo cvičení se strojem. Samaritánské cvičení předvedly též ženy ze Slavonína. Tímto číslem byl odpolední program vyčerpán a po spuštění státní vlajky, za krásnéhoslunného počasí, se rozproudila srdečná a upřímnáz¨zábava, na všech úsecích sokolského hřiště. Našr milá mládež s oblibou vyhledává připravené podium, aby za zvuků taneční hudby si zopakovala moderní i méně moderní tance a starší návštěvníci tvoří skupinky, kde ve vzpomínkách oživují události z minulé i přítomné doby.

Stánky kde jsou umístěny- ochutnávárna, kavárna, zmrzlina, tombola a jiné, jsou návštěvníky pilně obléhány, takže jejich velké zásoby rychle mizí. Též i výčep, který je velmi dobře zásoben, jest žíznivými hodně vyhledáván. Při velmi pěkném přátelském pobavení čas rychle ubíhá a chýlý se k večeru. Trubky sborových velitelů svolávají své příslušníky a odjíždějí do svých domovů. Sokolské hřiště se pomalu vyprazdňuje a též i místní návštěvníci odcházejí do svých domovů, aby po večeři opět přišli a tento slavnostní den ukončili taneční zábavou, pořádanou též na sokolském hřišti. Slavnostní den jest za námi. Splnil po všech stránkách své poslání. Pořadatelé mohou býti s výsledkem velmi spokojeni a patří jim za jejich obětavost a vykonanou práci náš upřímný dík. O dobrý finanční výsledek mají hlavní zásluhu všichni dárci do bufetu, jakož i hospodyňky, které to zpracovali a prodali. Pro příští dobu uvádíme, že v době, kdy byla slavnost pořádána, byly všechny potraviny vydávány v omezeném množství (pouze na lístky) a přece do bufetu bylo darováno:

přes 1100 kusů vajec, přes 80 kg cukru, přes 200 l mléka, přes 30 kg omastku, přes 150 kg mouky, a jiné. Díky všem za pochopení pro dobrou věc a za vykonanou práci. Slavnostní den 3.7.1949 bude vždy uváděn mezi velmi významné události našeho sboru. NAZDAR.

 

Napsal

Šolc 18.2.1950