Jdi na obsah Jdi na menu

1899-1934

1. 3. 2015

 

PAMĚTNÍ KNIHA

 

 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 

VE SKRBENI

 

 

Založena dne

 

 

 

1 LEDNA 1936

 

 

 

Pro bližního, vlast a národ

1899 – 1934

ÚVOD:

Dne 5 srpna 1897 v ½ 3 hod odpoledne zapálil blesk stavení číslo 4 pana Jiřího Krále. Lidé s primitivními prostředky pokoušeli se oheň zdolati. Přivezena i dřevěná stříkačka z místního velkostatku, která byla zastaralého vzoru, takže nebyla skoro k upotřebení. V krátké době přijel na místo požáru hasičský sbor z Příkaz a za ním v několika minutách sbor z Horky. Oba sbory ujali se záchranných prací a v brzku byl požár uhašen. Ohořelé trámoví bylo hasičstvem odklizeno a půda řádně vyčištěna. Tento pořádek a obětavost hasičských členů dalo místnímu občanstvu námět k rozhovorům a úvahám a na konec přání k utvoření hasičského sboru u nás. Na 19 srpna svolána do obecního hostince ustavující valná hromada, kterou zahájil a řídil br. Jakub Vrbka. Stanovy sboru přečetl br. Stan. Vyhnánek a za členy sboru se přihlásilo 48 bratří a sice 28 jako činných a 20 jako přispívajících. Zakládající činní členové našeho sboru byli:

Vrbka Jakub Fiala Josef st. Mrtýnek Josef(24) Vyhnánek Stan. Procházka Fr Mrtýnek Josef( 21) Král Jiří Vyhlídal Josef

Nerušil Matěj Coufal Martin Bednář Chr. Mikulka Gabriel

Hosť Gabriel Svačinka Josef Coufal Josef Fiala Florián

Machač Ignác Koloušek Josef Hladiš František Lakomý Florián

Konopka Ignác Doležel Tomáš Mikulka Josef Frýbort Rudolf

Vodička František Obkráčil František Koloušek Edmund Vyhlídal František

Šustek Josef Šustek Jan Zuštík Josef Sapara Vojtěch

Psota Josef Fiala Tomáš

Pro činné členy stanoven měsíční příspěvek 10 krejcarů a pro přispívající ročně 1 zlatý.

VÝZBROJ:

Po dohodě s obecním zastupitelstvem byla zakoupena od firmy R.A.Smékal v Čechách čtyřkolová stříkačka, té doby nejlepšího vzoru a 17 září 1899 po slavnostním vysvědcení předána sboru k používání.

Náklad na pořízení stříkačky a ostatní výzbroje (asi 3000) hradila obec Skrbeň. Stříkačka byla uskladněna u br. Mrtýnka Josefa čís. 21.

V roce 1901 na návrh br. Izáka Josefa a odůvodněním starosty br. Zlámala Gabriela st., postaveno hasičské skladiště u obecního hostince. Bez opravy byla stříkačka v provozu do roku 1923 ( to jest plných 24 let), v kterémž to roce byla firmou Štěpánek a spol v Kostelci nad Labem za 16.500 k zmotoryzována. Na motorizaci stříkačky darovali podle protokolu:

Zlámal Gabriel st..............................100 K firma May Hejčín...............................500 K město Olomouc.................................500 K Rolnická záložna v Příkazých.............200 K

Rolnická poj. v Brně...........................30 K Firma Štěpánek a spol v Kostelci........300 K

Čamarový kroj pro činné členy zhotovil v roce 1903 Josef Pavlík krejčí ve Skrbeni. Čapky zakoupeny v roce 1905 u p Janovského v Poděbradech. Nové černé čamary pro činné členstvo byly zhotoveny v roce 1925 místními krejčími p Janem Bludským a Michalem Barošem.

Poněvadž skladiště postavené vedle lednice obecního hostince bylo vlhké a tím se ničil výzbroj, uvažováno o stavbě nové zbrojnice. Jako vyhovující místo doporučena část obecního pozemku u staré školy, jakož i stavební plánek zed. Mistra Stanislava Svozila z Olomouce. Dovoz materiálu k stavbě obstaralo zdarma členstvo sboru a místní občanstvo. Potřebné množství darovala firma May Hejčín, oč se přičinil br. František Najdekr. Na stavbu dozíral br. Martin Coufal a byla dohotovena v červenci 1931. Na této stavbě pracovali někteří členové zdarma. Celkový náklad činil 14.500 K a vypůjčeno z občanské záložny 11.500 K. Obec přispívá hasičskému sboru na umořování dluhu vzniklého stavbou nové zbrojnice ročně peněžitými částkami. Dne 5 června 1932 byla nová zbrojnice při okrskovém cvičení předána br. Izákem Františkem starostou obce k používání.

Cena inventáře a výzbroje odhadnuta v roce 1928 na 64.667 K.

 

ČINNOST SBORU:

a technická:

Mimo pravidelných pochodových, požárních a technických cvičení, zúčastnil se sbor 30ti župních sjezdů, 18 okrskových a 13 obvodových cvičení.

Prací při požárech v naší obci se zúčastnil 18 krát a vyhořelo: 32 obytných stavení, 37 stodol,31 chlévů. Lokalizováno bylo 7 požárů. Byl spoluúčasten při 40 požárech v okolních osadách a sice :

v Příkazích 7 krát, v Hynkově 7 krát, v Horce 13 krát, v Sedlisku 1 krát, v Křelově 5 krát

v Břuchotíně 3 krát

b vzdělávací:

Vzdělávací činnost sboru byla prováděna u činného členstva obzvláště proslovy a to o časových otázkách a doplňování znalosti po stránce technické a samaritánské. Sbor zúčastnil se 7 župních škol a 3 samaritánských kurzů. Částečně se věnoval i výchově občanstva divadelními představeními a sehrál 10 divadelních představení.Ve vzdělávací činnosti sboru nutno vzpomenout přednášku

br. Rudolfa Veise z Hodolan pořádanou dne 5 června 1932 na námět „Význam dr.Miroslava Tyrše pro hasičstvo“. Sbor zúčastnil se Korporativně 17 září 1932 s místní sokolskou jednotou společného oslavného ohně v den výročí 100 narozenin dr. Miroslava Tyrše. Dne 26.3.1933 uspořádal i ,pro občanstvo přednášku se světelnými obrazy župního vzdělavatele br. Bartoňka z Bystrovan: Egypt a Palestina

 

c Jiné:

Dne 17.9,1905 pořádal sbor starostů okr. Olomouckého protestní tábor lidu v Olomouci za všeobecné právo hlasovací a náš sbor korporativně zúčastnil se této významné události a nesl v průvodě tabulku s nápisem „Všeobecné právo hlasovací“. Sbor byl členem místního odboru národní jednoty a spolupořadatelem slavnosti 250letého trvání zdárného působení UUŠ, pořádaná 3.9.1905 místním odborem. Nejradostnějším svátkem pro sbor, který vždy rád plnil své povinnosti svému národu, byl den naší samostatnosti. Jest proto zapotřebí podrobněji na první dny v našem státě prožité vzpomenouti. Slavnostní den pořádaný na oslavu utvoření Československé republiky“ byl

10.listopadu 1918. V odpoledních hodinách dostavil se náš sbor v plném počtu (20 členů) v slavnostním kroji na místo srazu u národní školy, kdež měl proslov řídící učitel p Samuel Mikulka. Po proslovu zazpívána národní hymna „Kde domov můj“. Na to se uspořádal průvod , který přešel vesnici. V popředí průvodu jeli ohňostrůjci na koních (toho času posádkou ve Skrbeni), pak následovali školní děti, Sokolstvo v kroji,Podporovací spolek, sbor hasičský, hanačky a hanáci v krásných krojích a vojenská hudba pěš.pluku 54 z Olomouce. Průvod uzavírali občani, občanky a

ostatní mládež. Sbor nesl v popředí vztyčenou tabuli s nápisem „Ať žije Masaryk“. V době průvodu vystřeleno na cvičišti více ran z děla. U domu starosty obce p Františka Mikulky se průvod zastavil a s hudebním doprovodem zazpíval slavnostní píseň „Hej slované“. Po přejití vesnicí, průvod došel zpět ke škole, kde po provolání slávy „Československému státu“ a zdaru k dalšímu radostnějšímu životu u nás, následoval rozchod do svých domovů. Tento radostný den, zajisté nevymizí z našich účastníků po dobu jejich života a vzpomínka na něj, bude je síliti v dobách nepříznivých poměrů životních. Do těchto vzpomínek patří i slavnostní sázení „lípy svobody“ konané 25.5.1919 za účasti našeho členstva ve slavnostním kroji. Jako významější podnik budiž zaznamenán župní sjezd hasičských sborů ve Skrbeni dne 5.6.1921 za účasti 580 členů v krojích. Slavnost odbývaná na návsi,stinném zákoutí před hospodářskou budovou br. Františka Vyhlídala. Milé hosty srdečně přivítal starosta obce br. František Lakomý. Slavnostní projev přednesl župní starosta br. Mohapl z Hodolan. Cvičeno se stříkačkami, žebři a prostá cvičení se sekyrkami. Sjezd byl řádně připraven a splnil své poslání oropagační a též i po stránce finanční se vydařil. Činovníci, jakož i členové sboru mohou být s tímto uskutečnělým zdařilým podnikem spokojeni.

DŮLEŽITĚJŠÍ USNESENÍ SBORU:

V roce 1934 ustaven ženský odbor místního sboru, do něhož se přihlásili sestry:

Mikulková Marie Doleželová Marie Absolonová Růžena

Půrová Ludmila Vodičková Ludmila Dokoupilová Růžena

Dne 17.4.1919 usneseno nezúčastniti se v krojích průvodu při církevním výkonu (vzkříšení).

V roce 1921 se dobrovolně přihlásilo k národní obraně 21 bratří. V roce 1932 usneseno přihlásiti činné členstvo k pohřební pokladně VII župy. Mimořádnou valnou hromadou konanou dne 26.11.1927 schváleny nové stanovy UJH.

ČINOVNÍCI SBORU:   

Předsedové:

Mrtýnek Josef č. 24 ( rok 1899)

Coufal Martin (1900)

Mrtýnek Josef č. 21 (1901-1903) a (1906-1912)

Vyhnánek Stanislav (1904-1905)

Fiala Josef st. (1913-1918)

Nejdekr František (1919-1933)

Lón František (1934)

Náčelníci:

Mrtýnek Josef č. 21 (1899-1903) a (1906-1912)

Král Jiří (1904-1905)

Fiala Josef (1913-1933)

Fiala Josef ml. (1934)

I mistonáčelníci:

Král Jiří (1899-1903)

Fiala Josef st. (1904-1912)

Sapara Vojtěch (1913-1930)

Fiala Josef ml. (1931-1933)

Vodička František (1934)

II místonáčelníci:

Fiala Josef st. (1899-1903)

Sapara Vojtěch (1904-1912)

Hosť Gabriel (1913-1920)

Kolíbal Josef (1921-1922)

Vyhlídal Josef (1923-1924)

Lón František (1924-1933)

Mikulka Josef (1934)

Jednatelé:

Vyhnánek Stanislav (1899-1906)

Frýbort Rudolf (1907-1914) a (1919-1934)

Sapara Vojtěch (1915-1919)

Pokladníci:

Procházka František (1899)

Mikulka Gabriel (1900-1912)

Vysloužil Josef (1913- 1914)

Hosť Gabriel (1915-1918

Sapara Vojtěch (1919-1930)

Fiala Josef ml. (1931-1934)

Zbrojíři:

Fiala Tomáš (1899-1922)

Fiala Josef ml. (1923-1930)

Hladiš František (1931-1933)

Sedláček Josef (1934)

Vzdělávatelé:

Kolíbal Josef (1899-1933)

Šolc Jan (1934)

Samaritánští četaři:

Vymětal František (1899-1933)

Bundil Josef (1934)

 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ SBORU:

Na valné hromadě konané 18.3.1905 jmenován čestným členem sboru (s diplomem), pro dobročinnost sboru stále prokázanou bratr Kryl Josef .

Na valné hromadě 3.1.1931 byl jmenován čestným členem sboru za dlouholetou činnost sboru prokázanou bratr Vojtěch Sapara.

 

JUBILEJNÍ ODZNAKY:

Za 30 leté členství ve sboru byli odměněni jubilejními medailemi následující bratři:

Vrbka Jakub, Fiala Josef, st.,Vodička František, Frýbort Rudolf, Bednář Chr., Hladiš František,

Sapara Vojtěch, Najdekr František.

Jubilejními medailemi byli poděleni bratři, kteří nepřetržitě jsou ve sboru od roku 1918 a jsou to:

Vrbka Jakub, Sapara Vojtěch, Kolíbal Josef, Fiala Josef st., Frýbort Rudolf, Najdekr František

Hladiš František, Mikulka Josef, Vodička Martin, Vodička František, Mouca Josef, Fiala Josef ml.

Bundil Josef, Vyhlídal Josef, Bednář Chr., Bednář František, Lón František, Nájvarek Jan.

V roce 1905 obdržel sbor jubilejní diplom odboru UUŠ.

Za 20 leté členství ve sboru byli odměněni medailemi bratři:

Lón František, Mikulka Josef, Najvárek Jan, Kolíbal Josef.

 

DARY:

Každý spolek pouze s finanční podporou jest schopen dalšího zdravého vývoje, tak i náš sbor měl příznivce a mecenáše, kteří finančně podpořili činnost sboru.Zde nutno vzpomenouti dlouholetého pokladníka sboru br. Gabriela Mikulky, který v závěti odkázal sboru vkladní knížku na 400 K.

Zemřel na bojišti v roce 1914.

Místní obec darovala sboru na podporách celkem 19.755 K.

Zemské podpory obdržel sbor 8.900 K.

Stálým podporovatelem sboru byla Rolnická záložna v Křelově(s pravidelným příspěvkem 100 K)

Dále sbor podporovaly:

Rolnická pojišťovna v Brně, Hasičská pojišťovna v Brně, Všeobecná pojišťovna v Praze,

firma May Hejčín, br. Kryl,akc. pivovar Těšetice, Rolnická záložna v Příkazích a jiní.

Sbor nejen že byl podporován, též plnil povinnosti k různým národním a humanitním spolkům, jak morálně tak i finančně. Mimo toho přispíval na potřeby místní, jako na příklad na pořízení kostelních hodin (150 K) a na pomník padlých (100 K).

 

ČLENSTVO ZA SVĚTOVÉ VÁLKY:

V roce bylo povoláno k výkonu služby válečné 11 činných členů a v roce 1916 18 činných členů.

V zajetí byli bratři:

Mikulka Josef, Najdekr František, Klein František, Vysloužil Josef, Šustek Josef, Kvapil Josef,

Kolíbal Josef, Mrtýnek Josef č. 56.

V době výkonu válečné služby zemřel br. Gabriel Mikulka

Na ruském bojišti padl br. Vysloužil Josef.

 

 

 

 

ZEMŘELI:

1899 Bednařík Jan

1905 Klement Jan, Pavlík Josef

1907 Mrtýnek Josef č. 56

1908 Prucek Antonín a čestný člen sboru Kryl Josef

1909 Běhal František

1910 Vyhlídal Josef

1913 Bývalý náčelník sboru Mrtýnek Josef

1917 Sapara František, Vysloužil Josef

1922 Krylová Marie, Čep Adolf, Nepustil František,Zlámal Gabriel výměník, Brzobohatý František

1923 Lakomý František

1925 Koloušek František

1926 Novák Florián, Komínek František

1927 Klin František, Kolčava Jiří

1928 Saparová Anna, Lón František

1929 Dostál František, Kvapilová Marie

1930 Izák Josef

1931 Vyhlídal František výměník

1932 Coufal Martin, Král Jiří, Nepustil Rudolf, Mikulka T výměník

1933 Vrbka Jakub- první a dlouholetý předseda sboru

1934 Hladiš František, Coufal František

 

ZÁVĚR:

Látku potřebnou k zpracování této knihy za prvních 35 let sboru, se čerpala ze zápisů výborových schůzí a valných hromad. Je zřejmé že hodně důležitých událostí ve sboru, nebylo v zápisech zachyceno a tak bylo na ně zapomenuto. Přes to však sbor vykonal pro místní a okolní občanstvo hodně poctivé a nenáročné práce. V roce 1934 jsou ze zakládajících členů ještě činní bratři:

Fiala Josef st., Frýbort Rudolf, Sapara Vojtěch, Bednář CH., Vodička František

Je potěšujícim zjevem, že sbor má ve svém středu řadu zkušených a obětavých činovníků, kteří několik desetiletí pracují ve sboru a to br. Vrbka Jakub (28 roků předsedou), br. Fiala Josef st. (od založení činovníkem), br. Frýbort Rudolf /23 roků jednatelem) a ač vychovali již schopné nástupce, přece i nadále věnují své síly práci ve sboru. Takových celých mužů jest ve spolkovém životě co nejvíce zapotřebí,neb zde jest obzvláště na místě přísloví že „Příklady táhnou“. Vidí-li mladé členstvo, že starší s nimi spolupracují, tím spíše přilnou k sboru a pod jejím vedením, naučí se oni pro sbor poctivě a nenáročně pracovati. Je-li takovým způsobem dorost vychováván, není třeba míti obavy o budoucnost sboru. Proto nechť na další desetiletí, jest Vám činnost sboru za prvních 35 let svého trvání pobídkou k další zvýšené činnosti,k rozvoji místního hasičského sboru a tím i ve prospěch všeho občanstva.

 

 

 

 

 

 

Sestavil:                                                                                     Napsal:

Jan Šolc                                                                              Coufal František